अनुसूची–३ सेवा प्रवेश गर्नको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता