परिच्छेद–९ विविध

परिच्छेद–९ विविध

४०. अन्यत्र इजलास कायम गर्न सक्नेः न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले उजुरी वा पुनरावेदनको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको अन्य कुनै स्थानमा कुनै निश्चित अवधिका लागि इजलास कायम गरी आफ्नो काम कारबाही संचालन गर्न सक्नेछ ।

४१. नक्कल सम्बन्धी व्यवस्थाः न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रहेको मुद्दाको मिसिलमा संलग्न जुनसुकै कागजातको नक्कल सरोकारवालाले प्रति पाना दुई रुपैयाँ दस्तुर तिरी लिन सक्नेछ ।

४२. मिसिल कागजपत्रको सुरक्षाः (१) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रहेका मिसिल कागजपत्रको सुरक्षा गर्नु श्रेस्तेदारको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) न्यायाधिकरणका सदस्य वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको आदेश वेगर न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा रहेका कुनै पनि मिसिल, कागजपत्र र श्रेस्ता, किताबहरू बाहिर लैजान र अनधिकृत व्यक्तिलाई देखाउनु हुँदैन ।

४२क.प्रतिनिधित्व गराउन सक्नेः (१) उजुरी निवेदन, पुनरावेदन वा प्रतिउत्तर पेश गर्ने बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा ऋणीले न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष कुनै कानुन व्यवसायी वा लेखा व्यवसायीलाई प्रतिनिधि मुकरर गरी आफ्नो तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउन
सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुनै कर्मचारीलाई आफ्नो प्रतिनिधि मुकरर गरी आफ्नो तर्फबाट न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष प्रतिनिधित्व गराउन सक्नेछ ।

४२ख.काठमाडौं उपत्यका बाहिरको म्याद तामेलीः न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले काठमाडौं उपत्यका बाहिर कुनै म्याद तामेली गर्नुपर्ने भएमा आफ्नो कुनै कर्मचारी खटाइ वा सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत म्याद तामेली गर्न वा गर्न लगाउन अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

४३. शपथ ग्रहणः न्यायाधिकरणका सदस्यहरू र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले आ–आफ्नो ओहदाको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भन्दा अगाडि अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष आफ्नो ओहदाको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

४४. सदस्यको पोशाकः सदस्य र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीले इजलासमा बस्दा कालो नेपाली टोपी, कालो कोट र कालो जुत्ता लगाउनु पर्नेछ ।

४५. प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेः यस नियमावलीमा लेखिएजति कुरामा यसै नियमावली बमोजिम र अन्य कुरामा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।