अनुसूची – ४ (नियम १७ सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – ४ (नियम १७ सँग सम्बन्धित)

न्यायाधिकरण …………… बाट भएको
आदेश पत्र
सम्बत् २०… …. …. सालको उजुरी निवेदन द.नं. … …

……………………….. निवेदक
विरुद्ध

…………………..प्रतिवादी
आदेश

न्यायाधिकरणको सदस्य
मितिः–

सहीः