Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरुको नाम “निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६” रहेको छ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क) “ऐन” भन्नाले निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले ऐनको दफा १५ बमोजिम गठित कार्यान्वयन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(घ) “कोष” भन्नाले निर्माण व्यवसायी कोष सम्झनु पर्छ ।