Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५६।१०।१३

संशोधन
निर्माण व्यवसाय (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७० २०७०।१।३०
निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।