Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–२ इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३. इजाजतपत्रको लागि दरखास्त दिनु पर्नेः सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न चाहने निर्माण व्यवसायीले अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने इजाजतपत्रको लागि समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

४. दरखास्त जाँचबुझ गर्नु पर्नेः (१) नियम ३ बमोजिम दरखास्त पर्न आएपछि समितिले त्यस्तो दरखास्तवाला निर्माण व्यवसायीको आर्थिक क्षमता तथा प्राविधिक योग्यता जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जा“चबुझ गर्दा दरखास्तमा उल्लेख भएको विवरणस“ग सम्बन्धित अन्य कुनै कागजात आवश्यक पर्ने देखेमा समितिले दरखास्तवाला निर्माण व्यवसायीलाई थप कागजात पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।

५. इजाजतपत्र दिन सिफारिस गर्र्नेः नियम ४ बमोजिम जा“चबुझ गर्दा दरखास्तवाला निर्माण व्यवसायीको माग बमोजिम इजाजतपत्र दिन मनासिव देखेमा समितिले दरखास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र नियम १० बमोजिम वर्गीकृत निर्माण व्यवसायी मध्ये जुन वर्गको लागि इजाजतपत्र दिन उपयुक्त देखिन्छ सोही वर्गको इजाजतपत्र दिन नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

६. इजाजतपत्र दिनु पर्नेः (१) नियम ५ बमोजिम समितिबाट सिफारिस भई आएपछि त्यस्तो सिफारिस भई आएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकारले सम्बन्धित दरखास्तवालासँग इजाजतपत्र बापत अनुसूची–२ बमोजिमको दस्तुर लिई निजलाई अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा इजाजतपत्र दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको इजाजतपत्रको अभिलेख अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा अद्यावधिक गराई राख्नु पर्नेछ ।

७. इजाजतपत्रको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समाप्त हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएका प्रत्येक निर्माण व्यवसायीले इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनुसूची–२ बमोजिमको नवीकरण दस्तुर संलग्न गरी अनुसूची–५ बमोजिमको ढा“चामा इजाजतपत्रको नवीकरणको लागि अध्यक्ष समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम इजाजतपत्रको नवीकरणको लागि दरखास्त परेपछि अध्यक्षले सो दरखास्त उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र इजाजतपत्र नवीकरण गराउन नसक्ने निर्माण व्यवसायीले त्यस्तो म्याद नाघेको छ महिना भित्र सो इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहेमा अनुसूची–२ बमोजिमको थप दस्तुर संलग्न गरी अध्यक्ष समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम दरखास्त परेपछि अध्यक्षले त्यस्तो इजाजतपत्र उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ ।

(६) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम २० बमोजिम “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायीलाई इजाजतपत्र प्रदान गर्ने अधिकार जिल्ला विकास समितिलाई प्रत्यायोजन गरिएको अवस्थामा यस नियम बमोजिम सो वर्गको इजाजतपत्रको नवीकरण जिल्ला विकास समितिले गर्नेछ ।

८. अस्थायी इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नको लागि ऐनको दफा ६ बमोजिम अस्थायी इजाजतपत्र पाउन सक्ने विदेशी निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने अस्थायी इजाजतपत्र लिन चाहेमा अनुसूची–६ बमोजिमको ढा“चामा समिति समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त पर्न आएपछि त्यस्तो दरखास्तवाला निर्माण व्यवसायीको आर्थिक तथा प्राविधिक योग्यता जाँचबुझ गरी माग बमोजिम अस्थायी इजाजतपत्र दिन मनासिव देखेमा समितिले सोही बमोजिमको सिफारिस नेपाल सरकार समक्ष गर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले दरखास्तको जाँचबुझ गर्दा कुनै थप कागजात माग गर्नु पर्ने देखेमा दरखास्तवाला निर्माण व्यवसायीलाई थप कागजात पेश गर्न लगाउन सक्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम अस्थायी इजाजतपत्रको लागि समितिबाट सिफारिस भई आएमा नेपाल सरकारले अनुसूची–२ बमोजिमको अस्थायी इजाजतपत्र दस्तुर लिई अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवाला निर्माण व्यवसायीलाई अस्थायी इजाजतपत्र दिनेछ ।

९. दर्ता किताबः (१) समितिले यस नियमावली बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्रको अनुसूची–८ बमोजिमको ढाँचामा र अस्थायी इजाजतपत्रको अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा दर्ता किताब खडा गरी अद्यावधिक बनाई राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको दर्ता किताबमा यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अगावै प्रचलित कानून बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र र अस्थायी इजाजतपत्रको अभिलेख समेत दुरुस्त बनाई राख्नु पर्नेछ ।