परिच्छेद–३ निर्माण व्यवसायीको वर्गीकरण र दायित्व

परिच्छेद–३ निर्माण व्यवसायीको वर्गीकरण र दायित्व

१०. निर्माण व्यवसायीको वर्गीकरणः (१) सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई योग्यताको
आधारमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम वर्गीकरण गर्दा देहाय बमोजिमको योग्यता भएको निर्माण
व्यवसायीलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिनेछ ः–
(क) अनुसूची–१० बमोजिमको योग्यता हुनेलाई “क” वर्गको निर्माण व्यवसायी,
(ख) अनुसूची–११ बमोजिमको योग्यता हुनेलाई “ख” वर्गको निर्माण व्यवसायी,
(ग) अनुसूची–१२ बमोजिमको योग्यता हुनेलाई “ग” वर्गको निर्माण व्यवसायी,
(घ) अनुसूची–१३ बमोजिमको योग्यता हुनेलाई “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुनु अघि
प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त निर्माण व्यवसायीले जुन वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त गरेको
छ सोही वर्गमा स्वतः वर्गीकृत भएको मानिनेछ ।

११. सार्वजनिक निर्माण कार्यको विवरण पेश गर्ने दायित्वः (१) निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको
प्रत्येक सार्वजनिक निर्माण कार्यको विवरण त्यस्तो कार्य सम्पन्न गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको
मितिले पैंतीस दिनभित्र अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा समिति समक्ष पेश गर्नु सम्बन्धित निर्माण
व्यवसायीको दायित्व हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले
आफूले सम्पन्न गरेको प्रत्येक सार्वजनिक निर्माण कार्यको एक प्रति विवरण सम्बन्धित आयोजना वा
कार्यालयलाई समेत पठाउनु पर्नेछ ।

(३) समितिले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त विवरणको अभिलेख अनुसूची–१५ बमोजिम राख्नु
पर्नेछ ।

१२. निर्माण व्यवसायीलाई समूहीकरण गर्ने आधारः नियम १० बमोजिम वर्गीकृत निर्माण
व्यवसायीलाई समूहीकरण गर्ने आधार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।