अनुसूची ३ निशुल्क प्रवेश पत्र

अनुसूची ३ निशुल्क प्रवेश पत्र

अनुसूची ३

नियम ४ काे उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
वन तथा भू संरक्षणा मनतालय
राष्ट्रिय निकुञज तथा बन्यनन्जु संरक्षण विभाग
बर्दिया राष्ट्रिय निकुत्ञ्ज

निशुल्क प्रवेश पत्र

क.सं                                                                                                   मिति:-
१. प्रवेशपत्र लिने व्यत्ति वा संस्थाकाे नाम ः
२. ठेगना ः
३ .प्रवेश गर्ने व्यत्तिकाे संख्या
४। प्रवेशद्बार ः

५. प्रवेश गर्ने उदेश्य
६. प्रवेशपत्र बहाल रहने अवधि

प्रवेशपत्र प्रदान गर्नेकाे दरखस्त

——– ———–

प्रबेशपत्र हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।

२. राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रवेश गर्ने व्यत्तिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्थु संरक्षण एेन २०२९ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण एेन २०२९ र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०५३ काे पालना गर्नु पर्नेछ ।