अनुसूची ४ माछा मार्ने अनुमतिपत्र

अनुसूची ४ माछा मार्ने अनुमतिपत्र

अनुसूची-४
नियम ११ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित
नेपाल सरकार
वन तथा भू संरक्षण मनतालय
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज

माछा मार्ने अनुमतिपत्र

कं.सं                                                                                                   मिति:

१. अनुमतिपत्र लिने व्यत्तिकाे नाम ः
२ .ठेगाना ः
३. माछा मार्न पाइने नदी खाेला वा पाेखरीकाे नाम वा त्यसकाे खण्ड वा हिस्साकाे विवरणा ः

५. माछा मार्ने दस्तूरः

६.अनुमतिपत्र बहाल रहने अवधिः

————————————-

अनुमति प्रधान गर्नेको  दसतखत

दष्ट्रव्य:-       यो अनुमति प्राप्त गर्ने व्यक्तिले संग्रक्ष्यकले तोकेको सर्त अनधिमा रही माछा मर्नु पर्नेछ ।