अनुसूची – ३ इजाजतपत्र

अनुसूची – ३ इजाजतपत्र

(नियम ६ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
इजाजतपत्र

इजाजतपत्र नं…………………                                                                                             मिति – …………………

नेपाल सरकार
निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय

निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ को दफा ४ को उपदफा (३) र निर्माण व्यवसाय नियमावली,२०५६ को नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम निर्माण व्यवसाय गर्न …………. स्थित कार्यालय भएको………………….. फर्म वा कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्रदान गरिएकोछ ।

इजाजतपत्र दिनेको,–
दस्तखत –
नाम –

(यस वृत्तभित्र कुन वर्ग लेख्नु पर्ने हो सोही वर्ग लेख्ने)पद –

मिति                                                                                                            – कार्यालय –