Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

अनुसूची–२ दस्तुर

(नियम ६ को उपनियम (१), नियम ७ को उपनियम (२), नियम ७ को उपनियम (४), नियम ८ को उपनियम (४) र नियम १८ सँग सम्बन्धित)