अनुसूची ६ दस्तूर बुझाएकाे रसिद

अनुसूची ६ दस्तूर बुझाएकाे रसिद

अनुसूची-६

(नियम २१ काे उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार

वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

राष्ट्रिय निकुञज

दस्तूर बुझाएकाे रसिद

त्र‍.सं

दस्तुर बुझाउनेकाे नाम,थरः

ठेगनाः

दस्तूर बुझाउने प्रयाेजनः

१. सवारी चलाउन

२. क्याम्प गर्न

३.निकुञजकाे गाइड सेवा उपलब्ध गर्न

४.खरखडार्इ वा वनकस काट्न

—————

दस्तूर बुझििलनेकाे दस्तखत

दष्टव्यः- याे रसिद दस्तूर बुझाउने व्यत्त्तीले राष्ट्रिय निकुञ्जिभित्र रहँदा साथमा राख्नु पर्नेछ ।