Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६४।८।१
संंशोधन
१. भ्रमण खर्च (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६४                                       २०६४।८।२०
२. भ्रमण खर्च (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६४                                          २०६४।९।२२
३. भ्रमण खर्च (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६५                                           २०६५।५।१५
४. भ्रमण खर्च (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७२                                          २०७२।५।२३
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।