अनुसूची – २ दर्ता दस्तुर

अनुसूची – २ दर्ता दस्तुर

(नियम ४ संग सम्बन्धित)
दर्ता दस्तुर

१० ग्रस टनभन्दा बढी ५० टनसम्मको पानी जहाज पचहत्तर रुपैया“
५० ग्रस टनभन्दा बढी १०० टनसम्मको पानी जहाज एकसय पच्चीस रुपैया“
१०० ग्रस टनभन्दा बढी ५०० टनसम्मको पानी जहाज दुईसय रुपैया“
५०० ग्रस टनभन्दा बढीको पानी जहाजमा प्रत्येक सय टन वा अंशको पच्चीस रुपैया