अनुसूची – ३ स्वामित्व सम्बन्धी विवरण

अनुसूची – ३ स्वामित्व सम्बन्धी विवरण

(नियम ६ संग सम्बन्धित)
स्वामित्व सम्बन्धी विवरण

१. पानी जहाजको प्रस्तावित नाम ः–
२. एक्लो स्वामित्व भएमा स्वामित्व हुने व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाम ः–
स्थायी ठेगाना वा कारोबारको मुख्य स्थान ः–
अस्थायी ठेगाना वा कारोबारको अतिरिक्त स्थान ः–
नागरिकता वा राष्ट्रियता ः–
३. संगठित संस्था भएमा संगठित गर्ने कानुन ः–
४. संगठित संस्था भए सञ्चालक समितिको प्रत्येक सदस्यको नाम ः–
ठेगाना ः–
नागरिकता ः–
शेयर हिस्सा ः–
५. सह–स्वामित्वको भएमा प्रत्येक सह–स्वामित्वको माथिको प्रकरणहरू बमोजिमको विवरण र स्वामित्वको हिस्सा ः–