अनुसूची – ४

अनुसूची – ४

(नियम ११ संग सम्बन्धित)
नेपाल सरकार
निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय
नेपाल पानी जहाज कार्यालय
काठमाडौं
व्यापारिक पानी जहाजको दर्ता किताब
मुख्य किताब (मेन बूक)
दोश्रो पाना
व्यापारिक पानी जहाजको दर्ता किताब
मुख्य किताब (मेन बूक)
समाविष्ट भाग नं………………………….
पानी जहाजको नाम………………………
व्रmम सूचक संख्या………………………..

 

तेश्रो पाना
क. विवरण सम्बन्धी पाना