अनुसूची – ८ पानी जहाज सञ्चालन व्यवसायको लागि दरखास्त

अनुसूची – ८ पानी जहाज सञ्चालन व्यवसायको लागि दरखास्त

(नियम २२ संग सम्बन्धित)
पानी जहाज सञ्चालन व्यवसायको लागि दरखास्त

श्री रजिष्ट्रार,
नेपाली पानी जहाज कार्यालय,
काठमाडौं

पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने गरी संगठित संस्थाको स्थापना भएको हुँदा । पानी
जहाज सञ्चालन गर्न यस संस्था इच्छुक भएको हुँदा । त्यस कार्यालयको दर्ता किताबमा दर्ता गरिदिनु हुन
यो दरखास्त पेश गरिएको छ । व्यवसायको आवश्यक विवरण निम्न लेखिए अनुसार छ । पानी जहाज
सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनको अधीनमा रही व्यवसाय गर्न यो संस्था मञ्जुर गर्दछ ।

मिति ः–……………………                 दरखास्तवालाको नाम
दस्तखत
विवरण
१. संस्थाको नाम ः–
२. संस्थाको कारोवारको केन्द्रीय र शाखा कार्यालयको स्थानहरू ः–
३. संगठित गर्ने गरी प्रमाणपत्र दिने कार्यालय ः–……………….
४. संगठित गर्ने प्रमाणपत्रको नम्बर र मिति ः–……………………
५. संगठित संस्थाको प्रत्येक हिस्सेदारको नाम, राष्ट्रियता र हिस्साको संख्या वा प्रतिशत ः–……………………….
६. व्यवसायको प्रकार र विवरण ः–
७. व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मुख्य स्थान ः–