अनुसूची – ८

अनुसूची – ८

(नियम २२ संग सम्बन्धित)
पानी जहाज सञ्चालन व्यवसायको लागि दरखास्त
श्री रजिष्ट्रार,
नेपाली पानी जहाज कार्यालय,
काठमाडौं
पानी जहाज सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसाय गर्ने गरी संगठित संस्थाको स्थापना भएको हु“दा । पानी
जहाज सञ्चालन गर्न यस संस्था इच्छुक भएको हु“दा । त्यस कार्यालयको दर्ता किताबमा दर्ता गरिदिनु हुन
यो दरखास्त पेश गरिएको छ । व्यवसायको आवश्यक विवरण निम्न लेखिए अनुसार छ । पानी जहाज
सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनको अधीनमा रही व्यवसाय गर्न यो संस्था मञ्जुर गर्दछ ।
मिति ः–…………………… दरखास्तवालाको नाम
दस्तखत
विवरण
१. संस्थाको नाम ः–
२. संस्थाको कारोवारको केन्द्रीय र शाखा कार्यालयको स्थानहरू ः–
३. संगठित गर्ने गरी प्रमाणपत्र दिने कार्यालय ः–……………….
४. संगठित गर्ने प्रमाणपत्रको नम्बर र मिति ः–……………………
५. संगठित संस्थाको प्रत्येक हिस्सेदारको नाम, राष्ट्रियता र हिस्साको संख्या वा प्रतिशत ः–
……………………….
६. व्यवसायको प्रकार र विवरण ः–
७. व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मुख्य स्थान ः–