अनुसूची – ९ पानी जहाज सञ्चालन व्यवसायको प्रमाणपत्र

अनुसूची – ९ पानी जहाज सञ्चालन व्यवसायको प्रमाणपत्र

(नियम २२ संग सम्बन्धित)
पानी जहाज सञ्चालन व्यवसायको प्रमाणपत्र

नेपाल सरकार
निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय
नेपाल पानी जहाज कार्यालय
काठमाडौं

१. प्रमाणपत्र नं.
२. संस्थाको नाम र ठेगाना
३. व्यवसायको प्रकार र विवरण
४. व्यवसायको मुख्य स्थान
उपरोक्त संगठित संस्थालाई पानी जहाज सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनको अधीनमा रही पानी
जहाज सञ्चालनको व्यवसाय गर्न पाउने गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।

मिति ः–…………………………..                                                             रजिष्ट्रार