अनुसूची – ९

अनुसूची – ९

(नियम २२ संग सम्बन्धित)
पानी जहाज सञ्चालन व्यवसायको प्रमाणपत्र
नेपाल सरकार
निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय
नेपाल पानी जहाज कार्यालय
काठमाडौं
१. प्रमाणपत्र नं.
२. संस्थाको नाम र ठेगाना
३. व्यवसायको प्रकार र विवरण
४. व्यवसायको मुख्य स्थान
उपरोक्त संगठित संस्थालाई पानी जहाज सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनको अधीनमा रही पानी
जहाज सञ्चालनको व्यवसाय गर्न पाउने गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
मिति ः–………………………….. रजिष्ट्रा