अनुसूची – १०

अनुसूची – १०

(नियम २४ संग सम्बन्धित)
डु·ा दर्ताको दरखास्तपत्र
श्री रजिष्ट्रार,
नेपाल पानी जहाज कार्यालय,
काठमाडौं
म÷हामी निम्नलिखित विवरण भएको डु·ाको धनी भएको हु“दा सो डु·ा मेरो । हाम्रो नाममा
डु·ाको दर्ता किताबमा दर्ता गरी दिन हुन अनुरोध गर्दछु । छौं ।
१. डु·ा धनीको पूरा नाम, ठेगाना र पेशा ः– …………………………
२. डु·ाको प्रस्ताविक नाम ः–……………………………..
३. डु·ा कहिले र कसरी प्राप्त भएको ः–…………………….
४. डु·ा निर्माण भएको स्थान र वर्ष ः–……………………….
(डु·ा बनाउनेको नाम र ठेगाना भए सो पनि)
५. डु·ाको प्रकार–पूर्ण खुला । डेक भएको । अद्र्धडेक भएको ः–……………………….
६. इन्जिनको वर्णन र प्रकार र अश्व शक्ति ः–…………………………
७. पूर्णरूपले लादिएको अवस्थामा डु·ाको अधिकतम गति ः–……………………
८. कुन कामको लागि प्रयोगमा ल्याइने हो ः–…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
९. पहिले रजिष्टर्ड भएको भए त्यसको नाम र रजिष्टर संख्या ः–………………………..
१०. डु·ा पहिले कसैको बन्धकीमा रहेको भए त्यसको विवरण ः–………………………….
मिति ः–………………………. दरखास्तवालाको नाम
दस्तखत