अनुसूची – १० डुङ्गा दर्ताको दरखास्तपत्र

अनुसूची – १० डुङ्गा दर्ताको दरखास्तपत्र

(नियम २४ संग सम्बन्धित)
डुङ्गा दर्ताको दरखास्तपत्र

श्री रजिष्ट्रार,
नेपाल पानी जहाज कार्यालय,
काठमाडौं

म/हामी निम्नलिखित विवरण भएको डुङ्गाको धनी भएको हुँदा सो डुङ्गा मेरो । हाम्रो नाममा
डुङ्गाको दर्ता किताबमा दर्ता गरी दिन हुन अनुरोध गर्दछु । छौं ।

१. डुङ्गा धनीको पूरा नाम, ठेगाना र पेशा ः– …………………………
२. डुङ्गाको प्रस्ताविक नाम ः–……………………………..
३. डुङ्गा कहिले र कसरी प्राप्त भएको ः–…………………….
४. डुङ्गा निर्माण भएको स्थान र वर्ष ः–……………………….
(डुङ्गा बनाउनेको नाम र ठेगाना भए सो पनि)
५. डुङ्गाको प्रकार–पूर्ण खुला । डेक भएको । अद्र्धडेक भएको ः–……………………….
६. इन्जिनको वर्णन र प्रकार र अश्व शक्ति ः–…………………………
७. पूर्णरूपले लादिएको अवस्थामा डुङ्गाको अधिकतम गति ः–……………………
८. कुन कामको लागि प्रयोगमा ल्याइने हो ः–…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
९. पहिले रजिष्टर्ड भएको भए त्यसको नाम र रजिष्टर संख्या ः–………………………..
१०. डुङ्गा पहिले कसैको बन्धकीमा रहेको भए त्यसको विवरण ः–………………………….

मिति ः–………………………. दरखास्तवालाको नाम
दस्तखत