अनुसूची – १२ डुङ्गाको दर्ताकाे प्रमाणपत्र

अनुसूची – १२ डुङ्गाको दर्ताकाे प्रमाणपत्र

(नियम २४ संग सम्बन्धित)
डुङ्गाको दर्ताकाे प्रमाणपत्र

नेपाल सरकार
निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय
नेपाल पानी जहाज कार्यालय
काठमाडौं

प्रमाणपत्र नं. ः–…………………….
पानी जहाज दर्ता ऐन, २०२७ र पानी जहाज दर्ता नियमावली, २०२८ अनुसार निम्न लिखित
विवरण भएको……………………………………………………………………….नामको डुङ्गालाई नेपालको
प्रचलित कानुन र तिनको शर्त बन्देजमा रहने गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
१. डु·ा धनीको नाम र ठेगाना र पेशा ः–………………………….
२. डु·ाको नाम ः–…………………………………
३. व्रmम सूची ः–……………………………………
४. दर्ता भएको स्थान ः–……………………………
५.डुङ्गाको आयात ः– (क) लम्बाई ः–……………………….
(ख) चौडाई ः–………………………….
(ग) गहिराई ः–………………………….
६. ग्रस टनेज ः–………………………………
७. रजिष्टर टनेज ः–……………………………
मिति ः–…………………….. रजिष्ट्रार