अनुसूची – ११

अनुसूची – ११

(नियम २४ संग सम्बन्धित)
डु·ाको दर्ता किताब
व्रmम संख्या ः–…………………. डु·ाको नामः–…………..
दर्ता भएको स्थान र मितिः–………………………

क) प्रकार ः– खुला डेक भएको वा अद्र्ध डेक भएकोः–…………………..
(ख) डु·ा बनेको वस्तु ः–………………………….
(ग) डु·ा पेटा–काठको वा मिश्रित ः–………………………
(घ) डु·ा बनेको स्थान र वर्ष ः–………………………….
(ङ) डु·ाको निर्माता र निर्माणको स्थान ः–…………………
(च) मस्तुल संख्या ः–………………………….
(छ) डु·ाको व्यवधान (ब्लकहेड) को संख्या ः–……………………
(ज) डु·ाको भित्री भागको संख्या ः–………………………….
(झ) रस्साबाट सुसज्जित भएको, नभएकोः–…………………

भार तथा प्रतिबन्धको विवरण