६. अस्पताल प्रमुखः

६. अस्पताल प्रमुखः

६. अस्पताल प्रमुखः

अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्टले समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्नेछ ।