सैनिक हवाई सेवा नियमावली, २०७४

सैनिक हवाई सेवा नियमावली, २०७४

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०७४।११।१४
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका
नियमहरु बनाएको छ ।