परिच्छेद–३ बढुवा

परिच्छेद–३ बढुवा

 

१३. बढुवा हुन चाहिने न्यूनतम योग्यताः (१) सैनिक हवाई सेवाको पदमा बढुवा हुनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :–
(क) अनुसूची –२ बमोजिमको तालिम पूरा भएको,
(ख) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा योग्य देखिएको,
(ग) नियम ९ बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको,
(घ) नियम १५ बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएको,
(ङ) शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा (बि.एफ.टि) उत्तीर्ण गरेको ।
तर कुनै सैनिक कर्तब्य पालनाको सिलसिलामा घाइते भई यस खण्ड बमोजिमको परीक्षामा सहभागी हुन नसक्ने भए पनि सैनिक
नियमावलीको नियम ३७ बमोजिम स्वास्थ्य वर्गीकरणमा योग्य ठहरिएमा निज यस नियमावली बमोजिम बढुवाको लागि योग्य हुनेछ ।
(च) बडीमासईन्डेक्स(बि.एम.आई.)रस्वास्थ्यवर्गीकरण एमइडिडिआइसिसिओएस –जी मा दुई वा सो भन्दा कम भएको ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षसम्म मिड क्यारियर म्यानेजमेन्ट तालिम वा हाइयर कमाण्ड तथा म्यानेजमेन्ट तालिम नलिएको सैनिक बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

१४. बढुवा गर्ने अधिकारी : बढुवा समितिको सिफारिसमा देहायको पदमा बढुवा गर्ने अधिकार देहायको
अधिकारीलाई हुनेछ :–
(क) महासेनानी देखि उपरथीसम्म –नेपाल सरकार
(ख) उपसेनानी देखि प्रमुख सेनानीसम्म –प्रधान सेनापति
(ग) सुवेदार –हवाईमहानिर्देशनालयकामहानिर्देशक
(घ) हुद्दा –सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख

१५. बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि : (१) सैनिक हवाई सेवाका देहायका पदमा बढुवा हुनको लागि देहाय बमोजिमको सेवा अवधि पुगेको र एकतह मुनिको पदमा कार्यरत रहेको हुनु पर्नेछ :–
बढुवा हुने पद            अधिकृत सेवा अवधि
(क) उपरथी          एक्काइस वर्ष
(ख) सहायक रथी    बीस वर्ष
(ग) महासेनानी       सत्र वर्ष
(घ) प्रमुख सेनानी      तेह्र वर्ष
(ङ) सेनानी             सात वर्ष
(च) सहसेनानी        दुई वर्ष
(२) सैनिक हवाई सेवाका देहायका पदमा बढुवाको लागि देहाय बमोजिमको सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्नेछ ः–
बढुवा हुने पद      सेवा अवधि
(क) सुबेदार        नौ वर्ष
(ख) हुद्दा             दुई वर्ष
(३) उपनियम (२) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा जमदार पदमा नियुक्ति भई पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको व्यक्ति सुबेदार पदमा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

१६. बढुवाको लागि आवश्यक शैैक्षिक योग्यता :(१) सैनिक हवाई सेवाका विभिन्न पदमा बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता नियम ९ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) पाइलट समूहका महासेनानी र सोभन्दा माथिका पदमा बढुवा हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ ।
(३) हवाई सम्भार समूहका महासेनानी र सोभन्दा माथिका पदमा बढुवा हुन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत पाईलट समूह र हवाई सम्भार समूहका प्रमुख सेनानी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत अधिकृतको हकमा क्रमशः स्नातक र स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको नभए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले चार वर्षसम्म माथिल्लो पदमा बढुवा हुन बाधा पर्ने छैन ।

१७. बढुवा समिति :(१) सैनिक हवाई सेवाको पदमा गरिने बढुवाको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको बढुवा समिति रहनेछ :–
(क) उपरथी पदका लागि,–
(१) प्रधान सेनापतिले तोकेको रथी – अध्यक्ष
(२) प्रधान सेनापतिले तोकेको विभागीय प्रमुख, उपरथी – सदस्य
(३) प्रधान सेनापतिले तोकेको उपरथी – सदस्य
(४) प्रधान सेनापतिले तोकेको कमाण्डमा रहेको उपरथी – सदस्य
(५) कार्यरथी –सदस्य–सचिव

(ख) महासेनानी र सहायक रथी पदका लागि,–
(१) प्रधान सेनापतिले तोकेको रथी – अध्यक्ष
(२) कार्यरथी – सदस्य
(३) प्रधान सेनापतिले तोकेको कमाण्डमा रहेको उपरथी – सदस्य
(४) महानिर्देशक, सैनिक हवाई महानिर्देशनालय – सदस्य
(५) सैनिक सचिव – सदस्य–सचिव

(ग) उपसेनानी देखि प्रमुख सेनानीसम्मको पदका लागि,–
(१) प्रधान सेनापतिले तोकेको रथी – अध्यक्ष
(२) कार्यरथी – सदस्य
(३) प्रधानसेनापतिले तोकेको कमाण्डमा रहेको सहायक रथी –सदस्य
(४) प्रधान सेनापतिले तोकेको स्टाफमा रहेको सहायक रथी –सदस्य
(५) प्रधान सेनापतिले तोकेको सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहको सहायक रथी –सदस्य
(६) सैनिक सचिव – सदस्य–सचिव

(घ) सुवेदार पदका लागि,–
(१) सम्बन्धित कर्मचारी कार्यरत निकायको महानिर्देशक वा प्रमुखले तोकेको वरिष्ठ अधिकृत –अध्यक्ष
(२) महानिर्देशनालय, एयर वेश, तालिम केन्द्र,भि.भि.आइ.पि. उडान सेवा वा मर्मत तथा सम्भार सेवाको महानिर्देशक
वा प्रमुखले तोकेको अधिकृत वा पदिक दुई जना –सदस्य
(३) बढुवा हुने पदभन्दा एक तह माथिल्लो पदको एक जना–सदस्य
(४) कार्य अधिकृत –सदस्य–सचिव

(ङ) हुद्दा पदका लागि,–
(१) महानिर्देशनालय वा एयर वेश वा तालिम केन्द्र वा भि.भि.आइ.पि. उडान सेवा वा मर्मत तथा सम्भार सेवाको महानिर्देशक वा प्रमुखले तोकेको वरिष्ठ अधिकृत –अध्यक्ष
(२) महानिर्देशनालय वा एयर वेश वा तालिम केन्द्र वा भि.भि.आइ.पि. उडान सेवा वा मर्मत तथा सम्भार सेवाको महानिर्देशक वा प्रमुखले तोकेको अधिकृत वा पदिक दुई जना –सदस्य
(३) बढुवा हुने पदभन्दा एक तह माथिल्लो पदको एक जना –सदस्य
(४) कार्य पदिक –सदस्य–सचिव
(२) अधिकृतको हकमा सैनिक सचिव विभाग र पदिकको हकमा सम्बन्धित कार्यालयबाट बढुवा हुन नियम १३ बमोजिमको योग्यता पूरा गरेको व्यहोरा लेखी आएपछि बढुवा समितिले यस नियमावलीको अधीनमा रही बढुवा सम्बन्धी कारबाही गर्नेछ ।
(३) बढुवा समितिका अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य–सचिवले बढुवा समितिको सदस्यको रुपमा काम गर्नुअघि अनुसूची–३ बमोजिमको कबुलियतनामा गर्नु पर्नेछ ।

१८. बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने : (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवधिभरकुनै सैनिक बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने छैन :–
(क) निलम्बन भएकोमा निलम्बन भएको अवधिभर,
(ख) बढुवा रोक्का भएकोमा रोक्का भएको अवधिभर,
(ग) तल्लो पदमा घटुवा भएकोमा सो भएको मितिले एक वर्षसम्म,
(घ) वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा (नेकिबदीको कलमी चित्र लेखिने महलमा) बढुवाको लागि अयोग्य भनी लेखिएको र त्यस्तो रायलाई अख्तियारी प्राप्त सैनिक अधिकारीबाट समर्थन गरिएको अवस्थामा सो आर्थिक वर्षसम्म,
(ङ) निजी प्रयासमा अध्ययन वा तालिमको लागि विदामा बसेकोमा सो अवधिभर,
(च) कुनै कसूरको सम्बन्धमा कोर्ट अफ ईन्क्वाइरीमा विचाराधिन रहेकोमा सो अवधिभर,
(छ) कुनै कसूरको छानबिनको क्रममा रहेको अवस्थामा सो छानबिन समाप्त नभएसम्म,
(ज) कुनै कसूरको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा दायर भएकोमा अदालतबाट सफाई नपाएसम्म,
(झ) कुनै कसूरमा अदालतबाट सजाय भएकोमा सो सजाय भुक्तान नगरेसम्म ।
(२) देहायको अवस्थामा अधिकृत, पदिक तथा बिल्लादार सैनिक बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने छैन :–
(क) आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार वा बहुविवाहको कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भएमा,
(ख) मानव अधिकार वा मानवीय कानूनको उल्लङ्घन हुने कार्य गरेको भनी अदालतबाट ठहर भएमा,
(ग) स्वास्थ्य वर्गीकरण एमइडिडिआइसिसिओएस–जी दुई भन्दा बढी भएमा ।
(३) उपनियम (२) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सैनिकलार्ई तालिम वा आफ्नो पदीय कर्तब्य पालना गर्दाको अवस्थामा कुनै शारीरिक चोटपटक लागेमा र निजको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा चोटपटक लागेको अङ्ग बाहेक निज शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ रही आफ्नो पद अनुरुपको कार्य तथा सम्बन्धित तालिम गर्न सक्षम देखी मेडिकल बोर्डले निजलाईस्वास्थ्य वर्गीकरण एमइडिडिआइसिसिओएस–जी एक प्रदान गरेमा त्यस्तो सैनिक बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्नेछ ।

१९. स्थानीय, मानार्थ तथा विशेष बढुवा : स्थानीय, मानार्थ तथा विशेष बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था सैनिक नियमावली बमोजिम हुनेछ ।

२०. कार्यवाहक बढुवा : (१) सैनिक हवाई सेवाका बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार भएका र अधिकृत पदमा देहाय बमोजिमको सेवा अवधि पूरा गरेका सेनानी देखि सहायक रथीसम्मका अधिकृतलाई एक तह माथिको पद रिक्त रहेको अवस्थामा बढुवा समितिको सिफारिसमा आवश्यकता अनुसार नियम १४ बमोजिमको अधिकारीले कार्यवाहक बढुवा गर्न सक्नेछ :–
बढुवा हुने पद        अधिकृत सेवा अवधि
उपरथी                बीस वर्ष
सहायक रथी      उन्नाइस वर्ष
महासेनानी          सोह्र वर्ष
प्रमुख सेनानी         बाह्र वर्ष
सेनानी                  छ वर्ष
(२) उपनियम (१) को आधारमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कार्यवाहक बढुवा भएका अधिकृतले कार्यवाहक पाएको पदको तलब र दज्र्यानी चिन्ह लगाउन पाउनेछ । तर सो कार्यबाहक अवधि पदावधिमा गणना हुने छैन ।
(४) कार्यवाहक बढुवा हुने अधिकृतले कार्यवाहक अवधिभरको तलब वृद्धी (ग्रेड) पाउने छैन ।