अनुसूची–२ बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने तालिम

अनुसूची–२ बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने तालिम

(नियम १३ को उपनियम (१) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)
बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने तालिम

सैनिक हवाई सेवामा बढुवा हुन देहाय बमोजिमको तालिम पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :–
(१) पाइलट समूहको लागि,–