प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली,२०५१

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावली,२०५१

                                                                                                                                                                नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

                                                                                                                                                             २०५१।२।३०

संशोधन

१. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६०                                         २०६०।३।१९

२. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७०                                           २०७०।१०।२०

३. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७२                                             २०७२।३।२८

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐन, २०४५ को दफा १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।