परिच्छेद–३ सीपको वर्गीकरण, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण

परिच्छेद–३ सीपको वर्गीकरण, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण

८. राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिको गठनः (१) सीपको वर्गीकरण, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धमा आवश्यक काम गर्नको लागि देहायको एक राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति गठन गरिएको छः–

(क) सदस्य–सचिव, परिषद् – अध्यक्ष

(ख) त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरि· अध्ययन संस्थानको डीन वा निजले तोकेको सो राजपत्राड्ढित प्रथम श्रेणी सरहको व्यक्ति – सदस्य

(ग) सह–सचिव, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय – सदस्य

(घ) सह–सचिव, परीक्षा तथा सिफारिस महाशाखा, लोक सेवा आयोग – सदस्य

(ङ) महानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग – सदस्य

(च) महानिर्देशक, श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग – सदस्य

(छ) महानिर्देशक, घरेलु तथा साना उद्योग विभाग – सदस्य

(ज) अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ – सदस्य

(झ) अध्यक्ष, जनशक्ति विकास समिति, उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य

(ञ) अध्यक्ष निर्माण व्यावसायी महासंघ नेपाल – सदस्य

(ट) निजीस्तरमा व्यावसायिक तालीम प्रदान गर्ने संस्थाहरुमध्येबाट परीक्षण समितिद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य

(ठ) श्रमिकहरुको व्यावसायिक संघ, संगठनहरु मध्येबाट परिषद्द्वारा मनोनीत दुईजना – सदस्य

(ड) रोजगारदाता वा गैरसरकारी संस्थाहरुमध्येबाट परीक्षण समितिद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य

(ढ) उद्योगपति तथा उद्योग व्यावसायसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट परीक्षण समितिद्वारा मनोनीत एकजना – सदस्य

(ण) निर्देशक, सीप परीक्षण महाशाखा, परिषद् – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(३) परीक्षण समितिले आवश्यक देखेमा कुनै विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई परीक्षण समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) परिषद्को सीप परीक्षण महाशाखाले परीक्षण समितिको सचिवालयका रुपमा काम गर्नेछ ।

९. परीक्षण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिः (१) परीक्षण समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।

(२) परीक्षण समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा परीक्षण समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(३) परीक्षण समितिको बैठकको अध्यक्षता परीक्षण समितिको अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आपूm मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।

(४) परीक्षण समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।

(५) परीक्षण समितिको निर्णय परीक्षण समितिको सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।

(६) परीक्षण समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परीक्षण समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०. परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः परीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) सीपको दक्षता वर्गीकरण गर्न, प्रमाणिका बनाउन र परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्य गर्न राष्ट्रियस्तरमा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सो योजना तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

(ख) गार्हस्थ वा औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न व्यवसाय, सेवा, पेशा वा सेवाको लागि चाहिने सीपको दक्षताको माग र खपतको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गर्ने, गराउने ।

(ग) सीपको दक्षताको स्तर वर्गीकरण गर्ने र वर्गीकृत सीप स्तर अनुरुप आवश्यक कार्य विश्लेषण (जव स्पेसिफिकेशन) सहित राष्ट्रिय सीप प्रमाणिकाको मस्यौंदा तर्जुमा गर्ने ।

(घ) वर्गीकृत स्तर अनुसार सीपको दक्षता भए नभएको परीक्षण गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने र सफल परीक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने ।

(घ१) सीप परीक्षण सम्बन्धी शुल्क निर्धारण गर्ने,

(ङ) परिषद् समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने ।

१०क. सीपको दक्षताको स्तर र उम्मेदवार हुन पाउनेः (१) सीपलाई उपनियम (२) बमोजिम चार तहमा वर्गीकरण गरी त्यस्तो तहको दक्षताको स्तर क्रमशः अर्ध दक्ष, मध्यम दक्ष, दक्ष र उच्च दक्षको रुपमा कायम गरिएकोछ ।

(२) सम्बन्धित विषयमा देहायको सीपको तहको प्रमाणपत्र लिएको व्यक्ति निम्न श्रेणी वा तहको लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार हुन पाउनेछः–

सीपको तह                                उम्मेदवार हुन पाउने श्रेणी वा तह

एक                    नेपाल सरकारको राजपत्रअनड्ढित तृतीय श्रेणी (प्रा.) वा सो सरह वा तह व्यवस्था भएकोमा तेस्रो तह (प्रा.),

दुई                     नेपाल सरकारको राजपत्रअनड्ढित द्वितीय श्रेणी (प्रा.) वा सो सरह वा तह व्यवस्था भएकोमा चौथो तह (प्रा.),

तीन                    नेपाल सरकारको राजपत्रअनड्ढित प्रथम श्रेणी (प्रा.) वा सो सरह वा तह व्यवस्था भएकोमा पा“चौ तह (प्रा.),

चार                    नेपाल सरकारको राजपत्राड्ढित तृतीय श्रेणी (प्रा.) वा सो सरह वा तह व्यवस्था भएकोमा छैटौ तह (प्रा.),

११. सीप स्तर निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थाः सीपको दक्षताको स्तर निर्धारण गर्नको लागि सञ्चालन गरिने परीक्षा र तत् सम्बन्धी अन्य आवश्यक काम कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था एवं सफल परीक्षार्थीहरुलाई प्रदान गरिने प्रमाणपत्रको ढाँचा परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१२. प्राविधिक वा विशेषज्ञ उपसमितिः (१) राष्ट्रिय सीप प्रमाणिका बमोजिम सीप परीक्षण तथा प्रमाणिकरण एवं तत् सम्बन्धी अन्य कार्य गर्न परिषद्ले आवश्यकता अनुसार प्राविधिक वा विशेषज्ञ उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्राविधिक वा विशेषज्ञ उपसमितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा अन्य कार्यविधि परिषद्ले तोके बमोजिम हुनेछ ।