अनुसूची (नियम ३क. को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) सदस्य–सचिव तोक्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्दा लिइने आधारहरु

अनुसूची (नियम ३क. को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित) सदस्य–सचिव तोक्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्दा लिइने आधारहरु

अनुसूची

(नियम ३क. को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

सदस्य–सचिव तोक्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्दा लिइने आधारहरु

 

१. शैक्षिक योग्यता र तालीम वापत २५ अङ्क

(क) शैक्षिक योग्यता वापत १९ अङ्क

क्र.स.                            तह                                                                श्रेणी

प्रथम                द्वितीय                    तृतीय

१                            स्नातक                                          ८                     ७                           ६

२                           स्नातकोत्तर                                      ६                   ५                            ४

३                          अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता                                  पिएच.डी – ५

 

(ख) तालीम वापत ६ अङ्क

प्रथम श्रेणीः ६ अङ्क

द्वितीय श्रेणीः ५ अङ्क

तृतीय श्रेणीः ४ अङ्क

 

२. अनुभव वापत २० अङ्क

परिषद्को अधिकृत प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरे वापत प्रत्येक वर्षको लागि २.५ अङ्कको दरले बढीमा २० अङ्क दिइनेछ ।

 

३. परिषद्को व्यावसायिक कार्ययोजना वापत २० अङ्क

क्र.स.      विषयवस्तु                                                                                      अङ्कभार

१.           विद्यमान अवस्था                                                                                    २

२.          विद्यमान अवस्थामा रहनुको कारण र त्यसको विश्लेषण                            २

३.          विद्यमान अवस्थामा देखिएका समस्या, कमी कमजोरी, अवसर र

चुनौतीहरुको गहन विश्लेषण (SWOT Analysis)                                    ३

४.          रणनैतिक सुधार गर्नु पर्ने क्षेत्रहरुको पहिचान                                             ३

५.          सुधार कार्ययोजना                                                                                   १०

(क) गुणस्तरीय सेवा एवं सेवाको प्रभावकारिता

(ख) सम्पत्ति आर्जन एवं उपयोग

(ग) परिषद्को नियमन कार्य

(घ) आङ्गिक संस्थाहरुको सुदृढीकरण

(ङ) प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालीमको विकास र विस्तार

(च) परिषद् तथा सम्बद्ध संस्थाहरुको पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता

(छ) सुधारका अन्य विषयहरु

 

४. कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता वापत ३५ अङ्क

क्र.स.       विषयवस्तु                                                                                               अङ्कभार

१.             प्रस्तुति                                                                                                          ३

२.            विषयवस्तुको ज्ञान (कार्ययोजना र प्रस्तुतिको सामान्जस्यता)                             ६

३.          संस्थागत सुधारका कार्यहरुमा स्पष्टता र विश्लेषण क्षमता                                 १३

४.          प्रस्तुतिको शैली, भाषा, आत्मविश्वास र व्यक्तित्व                                                ७

५.           अभिव्यक्तिको स्तर, तार्किक क्षमता र वस्तुनिष्ठता                                             ६

 

जम्मा                                                          ३५

 

द्रष्टव्यः

(१) परिषद्को सेवासँग सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यतालाई मात्र अङ्क दिइनेछ ।

(२) शैक्षिक योग्यताको श्रेणी नखुलेको भए द्वितीय श्रेणीको अङ्क दिइनेछ ।

(३) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता वापत माथिल्लो कुनै एक शैक्षिक योग्यताको मात्र अङ्क दिइनेछ ।

(४) परिषद्को सेवासँग सम्बन्धित विषयमा लिएको कम्तीमा तीस कार्य दिनको तालीम वापत मात्र अङ्क दिइनेछ ।

(५) तालीमको श्रेणी नखुलेको भए द्वितीय श्रेणीको अङ्क दिइनेछ ।