सिंचाइ नियमावली, २०५६

सिंचाइ नियमावली, २०५६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
संशोधन २०५६।९।१९
१. सिंचाइ (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६० २०६०।११।११
२. सिंचाइ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७१ २०७१।१२।२३
जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका
नियमहरु बनाएको छ ।