परिच्छेद – ६ सिंचाइ परियोजना सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ६ सिंचाइ परियोजना सम्बन्धी व्यवस्था

३१. परियोजना समितिको गठन ः (१) नेपाल सरकारले तोकेको ठूला प्रकृतिका सिंचाइ परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि एक परियोजना समिति गठन गरिने छ ः
(२) परियोजना समितिमा देहायका अध्यक्ष र सदस्यहरु रहने छन् ः–
(क) सचिव, सिंचाइ मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) महानिर्देशक, सिंचाइ विभाग – सदस्य
(ग) महानिर्देशक, कृषि विभाग – सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि, राष्ट्रिय योजना आयोग – सदस्य
(च) प्रतिनिधि, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय – सदस्य
(छ) सम्बन्धित परियोजना प्रमुख – सदस्य–सचिव

३२. परियोजना समितिको बैठक ः (१) परियोजना समितिको बैठक परियोजना समितिको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) बैठकको अध्यक्षता परियोजना समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा परियोजना समितिका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(३) परियोजना समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) परियोजना समितिमा कुनै विषयमा छलफल भै मतदान हुँदा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको मतलाई परियोजना समितिको निर्णय मानिनेछ ।

(५) परियोजना समितिको निर्णय परियोजना समितिको सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।(६) परियोजना समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि परियोजना समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३३. परियोजना समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः परियोजना समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) नेपाल सरकारले समय समयमा दिएको निर्देशन तथा मार्गदर्शन अनुरुप परियोजना समयमै सम्पन्न गराउने, (ख) परियोजनासँग सम्बद्ध डिजाइन, ड्रई· आदि प्राविधिक कार्य गराउने,
(ग) परियोजनाको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गर्ने,(घ) परियोजना सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्य गर्ने ।

३४. परियोजना प्रमुखको नियुक्ति ः परियोजना प्रमुखको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्नेछ ।

३५. परियोजनाको कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी अस्थायी रुपमा परियोजना समितिले नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।(२) उपनियम (१) बमोजिम नियुिक्त भएका कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त र सुविधा परियोजना समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।

३६. अधिकार प्रत्यायोजन ः परियोजना समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार परियोजना प्रमुखलाई र परियोजना प्रमुखले आफूमा निहित अधिकार आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३७. परियोजनाको दायित्व सर्ने ः परियोजना सम्पन्न भएपछि परियोजनाको सबै अधिकार र दायित्व तथा सम्पत्ति विभागले तोकेको सिंचाइ कार्यालयमा सर्नेछ ।

३८. परियोजना इकाई कार्यालय ः दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्लामा विस्तारित परियोजनाले आवश्यकता अनुसार परियोजना इकाई कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।