अनुसूची – २ (नियम ३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची – २ (नियम ३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

(नियम ३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

नेपाल सरकार
…….. सिंचाइ कार्यालय
उपभोक्ता संस्था

दर्ता प्रमाणपत्र नं………….                                                                         उपभोक्ता संस्था दर्ता प्रमाणपत्र मिति ः

श्री ………………………
…………………………

उपभोक्ता संस्था दर्ता गर्नको लागि त्यस संस्थाले मिति …………… मा दिएको दरखास्तको सम्बन्धमा कारवाही हु“दा सिंचाइ नियमावली, २०५६ को नियम ३ बमोजिम दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।
१. उपभोक्ता संस्थाको नाम र ठेगाना ः–
२. उपभोक्ता संस्थाको उद्देश्य ः–
३. उपभोक्ता संस्थाको पदाधिकारीहरुको नाम ः–
४. उपभोक्ता संस्थाले उपयोग गर्ने कुलो कुलेसो प्रशाखा÷शाखा नहर
प्रमाणपत्र दिने अधिकारीको,–
………………………… नामः–
कार्यालयको छाप सहीः–
पदः–
मितिः