अनुसूची–३ कृषक उपभोक्ताहरुबाट उठ्ने सिंचाइ सेवा शुल्कको बाँडफाँड तालीका

अनुसूची–३ कृषक उपभोक्ताहरुबाट उठ्ने सिंचाइ सेवा शुल्कको बाँडफाँड तालीका

(नियम २९ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)
कृषक उपभोक्ताहरुबाट उठ्ने सिंचाइ सेवा शुल्कको बाँडफाँड तालीका

 पहिलो संशोधनद्वारा थप ।