अनुसूची–४ उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने अंशको तालिका

अनुसूची–४ उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने अंशको तालिका

(नियम ४२ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)
उपभोक्ताले व्यहोर्नु पर्ने अंशको तालिका

१. बृहत सिंचाइ आयोजना/ठूला सिंचाइ आयोजना/बहुउद्देश्यीय सिंचाइ आयोजना/मझौला सिंचाइ आयोजना र साना सिंचाइ आयोजना

२. नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ प्रणाली