गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू, २०२१

गोरखापत्र कर्पोरेशन नियमहरू, २०२१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०२१।१२।२६
संशोधन
गोरखापत्र कर्पोरेशन (पहिलो संशोधन) नियमहरु, २०६९ २०६९।९।२३ गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को दफाँ ३२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले यी नियमहरू बनाएको छ ।