परिच्छेद–४ साधारण सभा, विशेष साधारण सभा र कार्यविधि

परिच्छेद–४ साधारण सभा, विशेष साधारण सभा र कार्यविधि

१०. साधारण सभा बोलाउने समयः (१) कर्पोरेशनको साधारण सभा बोलाउ“दा सबै शेयरहोल्डरहरूलाई सभा हुने स्थान, दिन, समय र कार्यहरूको विवरण सहितको लिखित सूचना कमसेकम १० दिन अगावै दिनु पर्छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै शेयरहोल्डरहरूलाई सभा हुने सूचना आकस्मिक कारणवश छुटेको वा कुनै शेयरहोल्डरले सभाको सूचना नपाएको कारणले कुनै सभामा भएको काम कारवाई अमान्य हुने छैन ।

११. साधारण सभाको कामः लाभ हानीको हिसाब व्यालेन्शिट कर्पोेरेशन र लेखा परीक्षकहरूको प्रतिवेदन लिने र त्यस उपर विचार गर्ने पालो पालो गरी अवकाश लिने सञ्चालकहरूको स्थानमा अर्को सञ्चालकहरू नियुक्तिगर्ने अडिटरहरू नियुक्ति गर्ने र तिनिहरूको मेहनताना निर्र्धािरत गर्ने लाभाश घोषित गर्ने र वार्षिक साधारण सभाद्वारा गर्नु पर्ने भनी लेखिएका अरू सबै कार्यहरू सम्पादन गर्ने काम वार्षिक साधारण सभाको हुनेछ ।

१२. साधारण सभाको अध्यक्षः प्रत्येक साधारण सभामा समितिको अध्यक्षले अध्यक्षता गर्न पाउनेछ । त्यस्तो कुनै अध्यक्ष नभएमा वा कुनै सभामा बैठक हुन तोकिएको समयले १५ मिनेटसम्म पनि निज उपस्थित नभएमा वा उपस्थित भएपछि अध्यक्षता गर्न इच्छुक नभएमा उपस्थित शेयरहोल्डरहरूले अर्को सञ्चालकलाई सो सभाको निमित्त अध्यक्ष छान्ने छन् । सबै सञ्चालकहरू उपस्थित नभएमा वा उपस्थित भएपछि अध्यक्षता गर्न इच्छुक नभएमा उपस्थित शेयरहोल्डरले आफूमध्ये एक जनालाई अध्यक्ष छान्ने छन्

१३. गणपूरक संख्या नपुगेको समयमा सभा स्थगित गर्नेः साधारण सभाको निमित्त तोकिएको समयले आधा घण्टा पछाडिसम्म पनि आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेमा अध्यक्षले आवश्यकता अनुसार अर्को पटक बस्ने गरी सभा स्थगित गर्नेछ ।

१४. प्रस्ताव राख्ने तरीका र निर्णय गर्नेः (१) साधारणतः साधारण सभामा प्रस्ताव उपर हात उठाएर निर्णय गरिनेछ । तर त्यसरी हात उठाएर मतदान गर्नु भन्दा अगावै बहुसंख्यक शेयरहोल्डरहरूले गुप्त मत दिने माग गरेमा भने सोहि बमोजिम गर्नु पर्दछ । कुनै प्रस्ताव हातहरू उठाएर सर्वसम्मतिबाट वा वहुमतबाट पास भएको वा अस्वीकृत भएको कुरा अध्यक्षले घोषित गरी सो कुरा सभाको माइन्यूट किताबमा चढाइ पछि सो कुराको अन्तिम प्रमाण हुनेछ । त्यसको लागी प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा दिइएका मतहरूको संख्या र अनुपात बारे कुनै प्रमाणको रेकर्ड राख्नु पर्र्दैन ।
(२) उपनियम (१) मा लेखिए बमोजिम गुप्त मतदानको माग गरिएमा त्यस्तो मतदान सभाको अध्यक्षले निर्देशन गरे बमोजिमको तरीका अनुसार सोही बमोजिमको समय र स्थानमा तुरुन्त वा केही मध्यान्तर पछि वा बढीमा ४८ घण्टा सम्मको सभा स्थगन पछि लिइनेछ र सो मतदानको नतीजालाई सभाको निर्णय मानिनेछ ।

१५. मत गणना गर्नेको नियुक्तिः शेयरहोल्डरहरूले गुप्त मतदानको माग गरेमा मतहरूको गणना गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन अध्यक्ष छेउ पेश गर्नको निमित्त २ जना मतगणना गर्ने व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्नु पर्छ । मतदानको नतीजा निकाल्नु भन्दा अगाडि कुनै पनि बखत अध्यक्षले मत गणना गर्नेलाई सो पदबाट हटाउन पाउने र त्यसरी हटाएकोमा रिक्त स्थानको
पूर्ति गर्न पाउछ । तर मत गणना गर्न एकजना व्यक्ति साधारण सभामा उपस्थित शेयरहोल्डरहरू मध्ये कुनै एक शेयरहोल्डर (सञ्चालक नभएको) हुनेछ ।

१६. साधारण सभा स्थगित गर्ने अधिकारः साधारण सभाको अध्यक्षले मनासिब कारण भएमा सो सभालाई अर्को समय र स्थानको निमित्त स्थगित गर्न सक्नेछ ।
तर एक सभामा राखिएको काम कार्यहरू नसिद्धिई अर्को पटक बस्ने गरी सभा स्थगित गरिएमा अघिल्लो सभामा नसिद्धिई बाँकी रहेका काम कार्यहरू बाहेक अरू कुनै कार्य सम्पादन गर्न सकिने छैन ।

१७. सभा स्थगित नगरी कुनै गुप्त मत दिनेः सभाको अध्यक्षको चुनावमा वा सभा स्थगनको प्रश्नमा रीतपूर्वक गुप्त मतदान माग गरिएमा सभा स्थगन नगरी सोही सभामा मत लिइनेछ ।

१८. गुप्त मतदान लिने मागबाट काम कार्य नरोकिनेः गुप्त मत लिने माग भएमा सोही माग सम्बन्धी प्रश्न बाहेक अरू काम कार्यहरू सम्पन्न गर्नको निमित्त सभालाई आफ्नो काम चालू गर्न वाधा पु¥याउने छैन ।

१९. विशेष साधारण सभा बोलाउनेः समितिले निकालेको शेयर पूँजीका कम्तीमा दश खण्डको एक खण्ड मूल्यको शेयर लिने वा कम्तीमा पचास जवान शेयरहोल्डरहरूले आफ्नो हस्ताक्षरमा लिखित निवेदन गरेमा वा समितिले आवश्यक देखेमा जुनसुकै बखत पनि विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्नेछ । विशेष साधारण सभाको माग हुँदा निम्नलिखित कुराहरू समावेश हुनु पर्छः
(क) विशेष साधारण सभाको माग हुँदा सभा बोलाउन पर्ने उद्देश्यहरूको उल्लेख भै माग गर्नेहरूको दस्तखत गरी सो मागपत्र समितिको प्रधान कार्यालयमा दाखिल भएको हुनुपर्छ । एक वा एक भन्दा बढी कुराको माग गरेमा माग गर्ने एक वा एकभन्दा बढी शेयरहोल्डरहरूको दस्तखत परेको लिखितहरू दाखिल गर्न सकिनेछ ।

(ख) खण्ड (क) बमोजीम विशेष साधारण सभाको मागपत्र दाखिल भएको मितिले २१ दिन सम्म पनि समितिले त्यस्तो सभा बोलाउने तर्ङ्ग कारवाई नगरेमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागले त्यस्तो सभा बोलाउन सक्नेछ ।

(ग) खण्ड (ख) अन्तर्गत नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागले त्यस्तो कुनै विशेष साधारण सभा गर्दा समितिले सभा बोलाउँदा सरहको कार्यविधि अपनाउनेछ । तर यस्तो सभा कर्पोरेशनको प्रधान कार्यालयमानै बस्नुपर्छ, सार्वजनिक विदा परेको दिनमा भने कुनै सभा गर्नु हुँदैन ।

२०. गणपूरक सख्या नपुगेको विशेष साधारण सभा समाप्त हुनेः (१) नियम १९ बमोजिम विशेष साधारण सभा बोलाउँदा बैठक हुने समयको १५ मिनेट पछाडि सम्ममा गणपुरक सख्या नपुगेमा अर्को एक पटक सम्मलाई सो सभा स्थगित गर्न सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अर्को बैठक बोलाउ“दा पनि गणपूरक संख्या नपुगेमा सो सभा समाप्त भएको मानिनेछ ।