परिच्छेद–३ समितिको सभा र कार्यविधि

परिच्छेद–३ समितिको सभा र कार्यविधि

५. समितिको सभाः समितिको अध्यक्षले चाहेको बखत समितिको सभा बोलाउन सक्नेछ । तर त्यस्तो सभा वर्षमा ६ पटकभन्दा घटी हुने छैन । समितिको सभाको कार्यसूची सहित सभा हुने स्थान र समयको सूचना साधारणतः सभाहुने अठचालीस घण्टा अगावै प्रत्येक सञ्चालकलाई तत्काल बसोबास गर्ने घरको ठेगानामा लिखित रूपमा पठाउनु पर्नेछ ।

६. गणपूरक संख्या (कोरम) नपुगेमा अर्को सभा बोलाउनेः गणपूरक संख्या नपुगेको कारणबाट समितिको सभा बस्न नसकेमा समितिको अर्को सभा अध्यक्षले तोकेको दिन समय र स्थानमा बस्नेछ ।

७. समितिको कारवाईः (१) समितिले आफ्नो सभामा कार्यसूचिमा परेको कुरामा छलफल गर्नेछ ।
(२) कुनै सञ्चालकले कार्यसूची बाहिरको कुरा छलफल गर्न चाहेमा उपस्थित सबै सञ्चालकहरूको स्वीकृति लिई गर्न सकिनेछ ।
(३) सभाको प्रत्येक प्रश्नको निर्णय साधारण बहुमतबाट हुनेछ । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णयात्मक मत दिनेछ ।

८. माइन्युट किताबहरू राख्नेः समितिले साधारण सभाहरूको निर्णय र आफ्नो सभामा पास भएको कुरा छुट्टा छुट्टै माइन्युट किताबमा चढाइ हिफाजतसाथ राख्नु पर्छ ।

९. शेयरहोल्डरद्वारा निरीक्षणः समितिले साधारण सभाको माइन्युट किताबलाई कार्यालयको समय जुनसुकै बखत पनि शेयरहोल्डरले निरीक्षण गर्न पाउने गरी खुला राख्नु पर्छ ।