परिच्छेद–६ प्रमाणपत्रहरू

परिच्छेद–६ प्रमाणपत्रहरू

३१. प्रमाणपत्रहरू ः शेयरको प्रमाणपत्रको ढाँचा अनुसूचिमा लेखिए बमोजिम हुनेछ । शेयरहोल्डरहरूको प्रमाणपत्र र त्यसको दोहरी दिंदा त्यसमा कर्पोरेशनको छाप र २ जना सञ्चालकहरू र सचिवको दस्तखत समेत गराई दिनु पर्छ ।

३२. शेयरहोल्डरहरूको प्रमाणपत्र लिने अधिकारः  प्रत्येक शेयरहोल्डरले आफ्नो नाममा रजिष्टर भएको प्रत्येक शेयरको एक प्रमाणपत्र पाउनेछ । तर त्यसरी स्वीकृति दिएमा एक भन्दा बढी शेयरहरूको भिन्दा भिन्दै प्रमाणपत्र पाउनेछ । तर त्यसरी एक भन्दा बढी लिएको प्रत्येक प्रमाणपत्र वापत समितिले रु. १।– लिन पाउनेछ । प्रत्येक शेयरको प्रमाणपत्रमा जुन शेयर वा शेयरहरू वापत सो प्रमाणपत्र दिइएको हो सो शेयरको संख्या र विशेष संख्याहरू र त्यस्को भुक्तानी भएको रकम किटिएको हुनु पर्छ ।

३३. नयाँ प्रमाण पत्र र दस्तुर लिनेः (१) कुनै प्रमाणपत्र झुत्रो भई वा बिग्री वा पछाडी पट्टीका पृष्ठहरू भरी भराउ भै खाली ठाउ“ बा“की नरही सो प्रमाणपत्र समिति छेउ पेश हुन आएमा समितिले त्यसलाई रद्दी गरी त्यसको सट्टामा अर्को नयाँप्रमाणपत्र दिन सक्नेछ । कुनै प्रमाणपत्र हराएमा वा नासिएमा र सो भएको समितिलाई चित्त बुझ्ने प्रमाण पेश भएमा समितिले नेपालबाट प्रकाशन हुने पत्र पत्रिकामा कमसेकम एक पटक सो कुराको विज्ञापन गराउन लगाई र आफूले देखेजति जमानत लिई सो हराएको वा नासिएको प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित शेयर जुन व्यक्तिको नाममा रजिष्टर भएको हो निजलाई त्यसको सट्टामा अर्को नयाँ प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइएको प्रत्येक नया“ प्रमाणपत्र वापत कर्पोरेशनलाई रु. १।– को दस्तुर तिर्नु पर्नेछ ।

३४. संयुक्त शेयरहोल्डर भएको प्रमाणपत्र दिनेः दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको नाममा रजिष्टर भएको शेयरहरूको प्रमाणपत्र दिंदा रजिष्टरमा सबैभन्दा अगाडि नाम भएको व्यक्तिलाई दिइनेछ ।

३५. शेयरहोल्डरहरूको विरुद्ध कर्पोरेशनले गरेको कारवाईमा सबूत प्रमाणः कुनै शेयरहोल्डर वा निजको प्रतिनिधिको विरुद्ध कर्पोरेशनले शेयरको सम्बन्धमा निजसँग लिनुपर्ने भनी दावी गरेको कुनै ऋणको रकम वा बा“की लागेको भनी दावी गरेको रकम असूल उपर गर्न चलाएको मुद्दाको पुर्पक्ष र सुनवाईमा विपक्षीको नाम जुन शेयरको सम्बन्धमा दावी गरिएको छ सो शेयरहोल्डर वा संयुक्त शेयरहोल्डर मध्ये एक जनाको नाममा कर्पोरेशनको रजिष्टरमा दर्ता भएको छ वा उक्त दावी गर्दाको समय सो रजिष्टरमा दर्ता थियो भन्ने र उक्त दावी गरिएको रकम भुक्तानी भएको भनी कर्पोरेशनको रजिष्टरमा जनिएको छैन भन्ने प्रमाणित गर्नु पर्याप्त हुनेछ ।