परिच्छेद–७ भुक्तानी म्याद र कट्टा गर्ने

परिच्छेद–७ भुक्तानी म्याद र कट्टा गर्ने

३६. भुक्तानी म्याद दिनेः (१) शेयर बिक्री नियम बमोजिम निश्चित समयमा भुक्तानी गर्नु पर्ने शेयरको चुक्ता हुन बा“की रकमहरू वापत सो शेयर लिने व्यक्तिहरूलाई समितिले आफूले उपयुक्त देखेबमोजिम समय समयमा भुक्ताना म्याद दिन सक्नेछ ।
तर पछिल्लो भुक्तानी म्यादको रकम तिर्ने मितिले एक महिनाभित्र अर्को रकम तिर्नुपर्ने गरी भुक्तानी म्यादको सूचना निकाल्नु हुँदैन ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना पाएमा प्रत्येक शेयरहोल्डर वा ऋणदाताले समितिबाट तोकिदिएको समय र स्थानमा तोकिएको व्यक्ति छेउ भुक्तानी गर्नु पर्छ ।

३७. भुक्तानी म्याद दिइएको मानिने व्यवस्थाः (१) समितिले भुक्तानी म्यादको सूचना दिने गरी पास गरेको निर्णय बमोजिम दिएको समयको अवधिलाई भुक्तानी म्याद मानिनेछ ।
(२) भुक्तानी म्याद दिंदा कति रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने हो सो मितिले कमसेकम १४ दिन अगावै समय, स्थान र कुन व्यक्तिछेउ भुक्तानी गर्ने हो सबै खुलाइ सूचना पठाउनु पर्छ ।

३८. भुक्तानी म्यादको रकममा लाग्ने व्याज र सूचना पठाउनेः (१) ऐनको अधीनमा रही कुनै शेयरहोल्डर वा ऋणदाताले कुनै भुक्तानी म्यादको तिर्नुपर्ने रकम तोकिएको मिति सम्ममा पनि नतिरेमा सो वापत निजले तोकिएको मितिले वास्तविक भुक्तानी भएको मिति सम्मको वर्ष १ को ५ प्रतिशतका दरले व्याज तिर्नु पर्छ ।
(२) तिर्नु पर्ने रकम तोकिएको मिति सम्ममा पनि नतिरेमा उपनियम (१) बमोजिमको दरले हुन आउने व्याज र सो रकम भुक्तानी नगरिए वापत तत्कालसम्म हुने सबै खर्चहरूका लागी यसरी भृुक्तानी नगरी बा“की राखेको जुनसुकै बखत कर्पोरेशनले जम्मा एकमुष्ट तिर्ने गरी त्यस्तो शेयरहोल्डर वा ऋणदातालाई सूचना पठाउन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम सूचना पठाउ“दा तिर्नु पर्ने रकमको भुक्तानी म्याद पठाएको मितिले कमसेकम १४ दिन पछिको मिति, स्थान र कुन व्यक्ति छेउ भुक्तानी गर्नु पर्ने हो सो उल्लेख गरिनेछ । सो बमोजिम भुक्तानी नगरेमा तत्सम्बन्धी ऋणपत्रमा व्याज नदिइने र समितिले निर्णय गरे बमोजिमको रकम कट्टा गर्न सक्ने कुराको समेत उल्लेख सोही
सूचनामा लेखिनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम लागेको व्याजको सम्बन्धमा समितिले मनासिब देखेका केही अङ्क तिर्न नपर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ ।

३९. निश्चित समयमा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी म्यादको रकम सरह भुक्तानी गर्नु पर्नेः यी नियमहरू बमोजिम शेयर सम्बन्धी तिर्नु पर्ने रकम बाहेक अरू रकम किस्ताबन्दीमा गरी निश्चित समयमा भुक्तानी गर्ने म्याद दिईएकोमा त्यस्तो प्रत्येक रकमको लागि समितिबाट भुक्तानी म्यादको सूचना दिईएको सरह मानी तिर्नु पर्नेछ । त्यस बारे रकमको सम्बन्धमा यस परिच्छेदका सबै कुराहरू लागू हुने छन् ।

४०. भुक्तानी म्यादको रकम पेश्की भुक्तानी गर्न सकिनेः समितिले उपयुक्त देखेमा कुनै ऋणपत्र वापत कुनै ऋणदाताले समितिलाई भुक्तानी गर्न पर्ने रकमको सबै वा केही अंश म्यादमा तोकिएको रकममा बढाइ अगावै पेश्कीको रूपमा तिर्न चाहेमा तिर्न सक्नेछ । त्यसरी समय समयमा भुक्तानी म्यादको रकममा बढाइ तत्काल पेश्की दिइएका रकमहरू बापत
कर्पोरेशनले वर्ष १ को ५ प्रतिशतमा नबढाइ त्यस्ता ऋणदाता र समितिको आपसमा मञ्जुरी भए बमोजिमको दरले निजलाई व्याज दिन सक्नेछ ।

४१. ऋणपत्रबाट रकम कट्टा गर्न सकिनेः ऋणपत्रको किस्ताबन्दी बमोजिम भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम नतिरी बा“कि राखेको भए तत्सम्बन्धी ऋणपत्रमा जुनसुकै समय समितिबाट निर्णय भए बमोजिमको रकम कट्टा गर्न सकिनेछ ।

तर सो कट्टा गर्ने रकम सम्बन्धित ऋणपत्रमा भुक्तानी भै सकेको रकमको ५ प्रतिशत भन्दा बढता हुने छैन ।

४२. रकम कट्टा गरिसकेपछि सूचना दिनेः कुनै ऋणपत्रमा रकम कट्टा गरिएपछि सो हुनु भन्दा अघिसम्म सो ऋणपत्र जुन व्यक्तिको नाममा कायम रहेको थियो निजलाई सो कट्टा गरिएको निर्णयको सूचना पठाईनेछ । त्यसरी कट्टा गरिएको कुरा र मिति समेत माइन्युट किताबमा जनाईनेछ ।

तर त्यसरी सूचना पठाउन वा माइन्यूट किताबमा जनाउन छुटेको वा लापरवाही भएको कारणले कट्टा गरिएको निर्णय अमान्य हुने छैन ।

४३. कट्टा गरिएको रकम कर्पोरेशनको सम्पत्ति हुनेः त्यसरी कट्टा गरिएको रकम कर्पोरेशनको सम्पति हुनेछ र सो रकमलाई समितिले आफुले उपयुक्त देखे बमोजिमको काममा लगाउन सक्नेछ ।

४४. कट्टा गरिने निर्णय बदर गर्न सक्नेछः कट्टा गरिएको रकम काममा लगाई नसकेको भए समितिले जुनसुकै बखत त्यस्तो निर्णयलाई बदर गर्न सक्नेछ ।

४५. समितिले नयाँ प्रमाणपत्रहरू दिन सक्नेः ऐन र यी नियमहरूले दिएको अधिकार प्रयोग गरी समितिले कुनै शेयर बिक्री गरेकोमा सो शेयरको प्रमाणपत्र अघिल्लो शेयरहोल्डर वा ऋणदाताबाट कर्पोरेशनमा दाखिल भएको रहेनछ भने समितिले उक्त प्रमाणपत्रलाई रद्दी गरी त्यसको बदलामा हालको शेयरहोल्डर वा ऋणदातालाई अर्को नयाँ प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ ।

४६. नामसारीको लिखत गर्नेः समितिले अन्यथा निर्णय गरेमा बाहेक रीतपूर्वक नामसारीको लिखत तयारी गरी नामसारी लिने र दिने दुबै पक्षको मन्जूरको सही छाप लगाई सो लिखित लिई शेयर प्रमाणपत्र सहित राखी कर्पोरेशनको कार्यालयमा दाखिल नगरेसम्म त्यस्तो शेयरको कुनै नामसारी रजिष्टर गर्ने छैन । त्यस्तो नामसारीको लिखतमा नामसारी गरी लिने र दिने दुवैको सहिछाप ठेगाना र पेशा उल्लेख भएको हुनु पर्छ । नामसारी गरी लिनेको नाममा सो शेयर रजिष्टर नगरीएसम्म नामसारी गरी दिने व्यक्तिनै सो शेयरको धनी मानिनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले पनि आप्नो सहिछाप ठेगाना र पेशा समेत लेखेको हुनु पर्छ ।