परिच्छेद–८ नामसारी

परिच्छेद–८ नामसारी

४७. नामसारी रजिष्टर गर्र्नको लागि दरखास्त दिनेड्ड शेयरको नामसारी रजिष्टर गराउादा नामसारी गरी दिने वा लिने कसैले पनि दरखास्त दिन सक्नेछ । तर नामसारी गरी दिनेले त्यस्तो दरखास्त दिएमा केही मात्र रकम भुक्तानी भएको शेयरको सम्बन्धमा समितिले दरखास्तको सूचना नामसारी गरी लिने छेउ नपठाएसम्म नामसारीको रजिष्टर गरिने छैन र
त्यस्तो सूचना पठाएपछि ऐन वा यी नियमहरूको अधिनमा रही सो सूचना नामसारी गरी लिनेले बुझी लिएको मितिले २ हप्तासम्ममा कुनै बाधा बिरोध गरेमा बाहेक समितिले निजको नाम रजिष्टर गर्नेछ ।

४८. नामसारी रजिष्टर गर्ने समितिको अधिकारः (१) कसैले शेयरको नामसारी गर्न दरखास्त दिएमा समितिले त्यस्तो नामसारीलाई कारण सहित वा रहित रजिष्टर गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै शेयरको नामसारी रजिष्टर गर्न इन्कार भएमा सो नामसारीको लिखत कर्पोरेशनको कार्यालयमा दाखिल भएको मितिले २ महिनाभित्र समितिले सो कुराको सूचना नामसारी गर्ने र नामसारी गरी लिने दुवै पक्षकहाँ पठाउनु पर्छ ।

४९. नाबालक बहुला इत्यादिको नाममा नामसारीको रजिष्टर गर्न नहुनेः कुनै नाबालक वा  बहुलाएको व्यक्तिको नाममा कुनै शेयरको नामसारी गर्न हुँदैन ।

तर कुनै नाबालक वा बहुलाएको व्यक्तिको शेयरहोल्डरको अभिभावक वा कुनै शेयरहोल्डर मरेमा वा टाट उल्टेमा वा ऋण तिर्न नसकी साहुको दामासाहीमा परेमा सो वापत निजको नाममा रहेको शेयरमा हक पुग्ने व्यक्तिले त्यस्तो शेयरको प्रमाणपत्र र आफ्नो हक पुग्ने प्रमाणपत्र समितिलाई चित्त बुझ्ने गरी पेश गरेमा आवश्यकता अनुसार त्यस्तो
व्यक्तिको नाममा त्यस्तो शेयर रजिष्टर गरी दिन सक्नेछ ।

५०. नामसारीको लिखत र प्रमाण–पत्र दाखिल गर्नु पर्नेः नामसारीको रजिष्टर गर्न दरखास्त दिंदा नामसारीको लिखत, नामसारी गरिने शेयरको प्रमाणपत्र र ती शेयरहरू उपर नामसारी गरिदिने व्यक्तिको हक भएको र सो नामसारी गर्न पाउने अधिकार भएको प्रमाणपत्र कर्पोरेशनको कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्छ । नियम बमोजिम दस्तुर बुझाएपछि नामसारी गरी लिने व्यक्तिको नाममा लेखिए बमोजिमको शेयर रजिष्टर गरिनेछ ।

तर उक्त कुराहरूले नियम ४८ अन्र्तगत समितिले नामसारी रजिष्टर गर्न इन्कार गर्न पाउने अधिकारलाई वाधा पु¥याउने छैन ।

५१. नामसारी लिखत समितिले राख्नु पर्नेः रजिष्टर गरिएको सबै नामसारीको लिखतहरू कर्पोरेशनको कार्यालयमा रहनेछ ।

तर समितिले रजिष्टर गर्न इन्कार गरेमा जसले नामसारीको लिखत दाखिल गरेको हो उसलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

५२. नामसारीको दस्तुर लाग्नेः  प्रत्येक नामसारीको रजिष्टर गर्न रु १।– दस्तुर लाग्नेछ ।

५३. नामसारीको रेकर्ड किताब र रजिष्टर बन्द गर्न सक्नेः समितिले आफूलाई उचित लागेमा वर्ष भरीमा बढीमा ४५ दिन सम्म र एक पटकमा लगातार ३० दिनमा नबढाइ नामसारीको रेकर्ड किताब र रजिष्टर बन्द गर्न सक्नेछ

तर त्यसरी बन्द गर्दा गोरखापत्र र अन्य प्रमुख दैनिक पत्र–पत्रिकामा समेत ७ दिन अगावै सूचना गर्नु पर्छ ।

५४. शेयरमा हक हुने व्यक्तिः मृत शेयरहोल्डरको प्रतिनिधिलाई मात्र सो मृतव्यक्तिको नाममा रजिष्टर भै राखेको शेयरमा हकदार भनी कर्पोरेशनले मान्यता दिनेछ । कुनै शेयर विभिन्न शेयरहोल्डरहरूको नाममा संयुक्त रूपले रजिष्टर भै ती मध्ये कुनै एक जनाको मृत्यु भएमा कर्पोरेशनको वाँकी संयुक्त शेयरहोल्डरहरूलाई मात्र सो शेयरको हकदार मान्नेछ ।

तर सो कुराले गर्दा सो मृत व्यक्तिले अरू व्यक्तिहरूसँग लिई राखेको शेयर वापत निजको चल अचल
सम्पतिमा रहने दायित्वबाट बञ्चित रहेको मानिने छैन ।