परिच्छेद–९ पूँजी घटाउने र बढाउने अधिकार

परिच्छेद–९ पूँजी घटाउने र बढाउने अधिकार

५५. पूँजी बढाउने अधिकारः ऐनको अधिनमा रही समितिले समय समयमा आफुले आवश्यक देखेको नयाँ शेयरहरू सृजना गरी कर्पोरेशनको निष्काशित चालुू पूँजीलाई बढाउदै लगी अधिकृत पूँजीको हदसम्म बढाउन सक्नेछ ।

५६. नयाँ शेयरहरू निष्कासन गर्ने र बिक्री गर्नेः (१) कर्पोरेशनको साधारण सभाले प्रस्ताव पास गरी अन्यथा निर्णय गरेमा बाहेक नयाँ निष्काशन गरिएको शेयरहरू सर्ब प्रथम पूराना रजिष्टर शेयरहोल्डरलाई अवस्थानुसार बिक्री गरिनेछ । त्यसरी बिक्रीमा निकाल्दा त्यस्तो कुरा खुलाई कमसेकम २४ दिनको म्याद तोकी पुराना शेयरहोल्डरहरूलाई सूचना जारी गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम नलिएका शेयरहरूका सम्बन्धमा समितिले कर्पोरेशनको सर्वोत्तम हितको ख्याल राखी सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गर्न सक्नेछ ।

५७. नयाँ शेयरबाट उठेको पूँजी प्रारम्भिक पूँजीको अंश हुनेः नयाँ शेयरहरूको सृजनाबाट उठेको पूँजी प्रारम्भिक पूँजीको अंश मानिनेछ र सो शेयरको सम्बन्धमा ऐन र यी नियमहरूको कुराहरू लागू हुनेछ ।

५८. पूँजी घटाउने वा खारेज गर्ने बारेः कर्पोरेशनले समय समयमा विशेष प्रस्ताव पास गरी सो प्रस्ताव पास भएको मितिसम्ममा बाँकी रहन गएको वा कुनै व्यक्तिले नलिई वा लिन मञ्जूर नगरी त्यसै रहेको शेयरहरू खारेज गर्न वा हराएका वा उपलब्ध जायज्यथाको आधार नभएको पूँजीलाई खारेज गर्न वा शेयरहरू उपर दायित्व कम गर्दा आफ्नो पूँजी घटाउन सक्नेछ ।

५९. संयुक्त शेयर होल्डरहरूको हक र दायित्वः संयुक्त शेयरहोल्डरहरूले संयुक्त रूपले फाइदा उठाउने र तिनीहरू मध्ये कुनै पनि शेयरहोल्डर कायम नरहेमा अरू बाँकीले संयुक्त रूपमा त्यसको उपभोग गरेको मानिनेछ । सो शेयरको सम्बन्धमा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम र अरू रकमहरू वापत तिनीहरूको संयुक्त रूपले दायित्व रहनेछ । सो शेयरबापत तिनीहरूले पाउने लाभांश वा अरू रुपैयाँ बुझी लिएको रसिद कुनै एक जनाले दिन सक्नेछ ।

६०. शेयरहरू कर्पोरेशनलाई फिर्ता गर्नेः कुनै शेयरहोल्डरले आफ्नो सबै वा केही शेयरहरू कर्पोरेशनलाई फिर्ता गर्दा निज र समितिको आपसमा भएको मञ्जुरीको शर्त बन्देज बमोजिम गर्न सक्नेछ ।