Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद–१० ऋण लिने अधिकार

६१. ऋण लिने अधिकारः समितिले समय समयमा आफुलाई मनासिब लागे बमोजिम ऋणहरू लिन उठाउन र त्यसबाट कर्पोरेशनको प्रयोजनको निमित्त कुनै रकम भुक्तानी गराउन सक्नेछ । शेयरहोल्डरहरूले पनि कुनै धितो लिई वा नलिई कर्पोरेशनलाई ऋणदिन सक्नेछ ।
तर कर्पोरेशनले लिई राखेको र लिने भएको ऋणको रकम मिलाएर कुनै रकम कर्पोरेशनको चुक्ता पूँजीको समूचा रकम र कर्पोरेशनको पृथक रहेको रिर्जभको रकमभन्दा बढी भएमा समितिले साधारण सभाको अनुमति बिना त्यस्तो ऋण लिन पाउने छैन ।

६२. ऋण लिंदाको शर्त बन्देजः समितिले साधारण सभाबाट अधिकार पाएमा अवस्थानुसार कर्पोरेशनको अचल सम्पतिको सबै वा केही अंशको धितो बन्धकमा राखी वा त्यसबाट व्ययभार हुने गरी ऋण लिन कर्पोरेशनको तत्कालको अचल सम्पतिको सबै वा केही अंशप्रति व्ययभार हुने ऋणपत्रहरू निष्कासन गरी ऋण उठाउन र कर्पोरेशनको प्रयोजनको निमित्त केही रकम सो ऋणपत्रमा भुक्तानी गराउन वा फिर्ता दिलाउन सक्नेछ । त्यसरी पास भएको निर्णयलाई पास भएको मितिले ३५ दिनसम्ममा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागमा रजिष्टर गराउनु पर्छ ।

६३. शेयरहोल्डरले दिएको ऋणको व्याज पाउनेः ऐनको अधिनमा रही शेयरहोल्डरहरूले कर्पोरेशनलाई दिएको ऋणपत्रहरूको सम्बन्धमा आपसमा भएको सम्झौता अनुसार व्याज पाउनेछ ।

६४. कर्पोररेशनको  तर्फबाट  सचिवले ग्यारेण्टी दिन र ठेक्का पट्टा गर्न पाउनेः समितिले चाहेमा सचिवले समितिलाई दिईएको प्रत्येक ऋणको ग्यारेण्टी दिन र कर्पोरेशनको हितको निमित्त ठेक्का पट्टा गर्न सक्नेछ र त्यसको ग्यारेण्टी दिए बापत समितिले निर्धारित गरे बमोजिम र सचिवलाई मञ्जुर हुने रकम निजलाई दिईनेछ । त्यसरी पाएको रकमलाई
सचिवले गरेको सेवा बापत पाएको पारिश्रमिक मानिने छैन ।

६५. धितो बन्धकहरूको रजिष्टर गराउनेः समितिले कर्पोरेशनको सम्पत्तिमा खास असर पर्ने सबै धितो बन्धकहरू र व्ययभार हुने सबै रकमहरूको लिखत नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढांचामा रीतपूर्वकसित राख्न लगाउन पर्दछ र त्यस्तो धितो बन्धक र अरू रकमलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागमा रजिष्टर गराउनु पर्छ । त्यस्तो धितो बन्धक र अरू रकममा कुनै हेरेर भएमा र त्यस्तो कुनै रकम भुक्तानी गरिएमा त्यसको सूचना कर्पोरेशनको तर्फबाट नेपाल सरकारको सम्बन्धित विभागलाई दिनु पर्छ ।

६६. ऋणदाता र शेयरहोल्डरले लिखत निरीक्षण गर्न पाउनेः नियम ६५ बमोजिम धितो बन्धक र कर्पोेरेशनको सम्पति प्रति व्ययभार हुने अरू लिखतहरूको रजिष्टर भएको प्रतिलिपि र लिखतलाई त्यस्तो कुनै रजिष्टर भएको ऋणदाताले र शेयरहोल्डरले समितिबाट तोकेको दस्तुर तिरी र सो सम्बन्धमा कर्पोरेशनबाट लगाएको मनासिब माफिकको प्रतिबन्धहरू पालन गरी निरीक्षण गर्न पाउने गरी खुला राख्नु पर्छ ।

तर कार्यालय खुलेको दिनमा त्यस्तो निरीक्षण गर्न पाउने समय २ घण्टा भन्दाकम हुने छैन ।

६७. ऋणपत्र नामसारीको लिखतः कुनै रजिष्टर भएको ऋणपत्रको नामसारीको हकमा त्यस्तो नामसारीको रीतपूर्वक लिखत तैयार गरी नामसारी गरी दिने र लिने दुवै पक्षको छाप लगाई सो ऋणपत्रको प्रमाणपत्र सहित कर्पोरेशनको कार्यालयमा दाखिला नगरी रजिष्टर गरिने छैन ।

६८. ऋणपत्रको नामसारी रजिष्टर गर्न इन्कारको सूचनाः समितिले कुनै ऋणपत्र रजिष्टर गर्न इन्कार गरेमा त्यसको सूचना नामसारी गरी दिने र लिने दुवै पक्षहरू छेउ पठाउनु पर्छ ।

६९. लाभ हानिको खाता इत्यादि निरीक्षण गर्न ऋणदाताहरूको अधिकारः ऋणदाताहरू र निजहरूको प्रतिनिधिहरूले पनि शेयरहोल्डरहरू सरह कर्पोेशनको व्यालेन्स सीट र लाभ हानिको खाताहरू, अडिटरहरूको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी अरू प्रतिवेदनहरू प्राप्त गर्न र निरीक्षण गर्न पाउने छन् ।