परिच्छेद–१२ लाभांश

परिच्छेद–१२ लाभांश

७३. लाभांश घोषित गर्नेः कर्पोरेशनले साधारण सभाबाट प्रस्ताव पास गरी लाभांश घोषित गर्नेछ ।

७४. ऋणको रकम कट्टा गर्न सकिनेः समितिले कुनै शेयरहोल्डरहरूलाई लाभांश बाँडदा सो शेयरहोल्डरबाट भुक्तानी म्यादको रकम वा अरू कुनै ऋणपत्रको रकम बा“की भए सो तिर्न कर्पोरेशनले निजलाई कुनै औपचारिक भुक्तानी म्याद पठाएको वा नपठाएको जे भए तापनि लाभांशबाट कट्टा गर्न सक्नेछ ।

७५. लाभांशको बदला जायज्यथा दिन सकिनेः (१) साधारण सभाले लाभांश घोषित गर्दा त्यस्तो लाभांशको सबै वा केही अंश वापत कुनै खास खास जायज्यथाहरू वितरण गर्ने निर्देश दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्णयलाई सचिवले कार्यान्वित गर्नु पर्छ ।
(२) त्यस्तो वितरणको सम्बन्धमा कुनै कठिनाई आइपरेमा समितिले आफूले उचित देखे बमोजिमको समाधान गर्न सक्नेछ । खास गरेर समितिले त्यस्तो अवस्थामा खण्डी प्रमाणपत्रहरू निष्काशन गर्न, त्यस्तो खास खास जायज्यथाहरू वा त्यसको कुनै अंशको वितरणको निमित्त मूल्य निर्धारित गर्न र सबै पक्षहरूको हकलाई एकनास गरी मिलाउन, त्यसरी निर्धारित गरिएको मूल्यको आधारमा कुनै पनि शेयरहोल्डरलाई नगद भुक्तानी गर्ने गरी निर्णय गर्न सक्नेछ ।

७६. हुलाकद्वारा भुक्तानीः शेयरहरूको नगदीमा दिन पर्ने लाभांश, व्याज वा अरू रुपैयाँ सो शेयरहोल्डरको रजिष्टर भएको ठेगानामा संयुक्त शेयरहोल्डरहरू भए तिनीहरूमध्ये रजिष्टर किताबमा सबैभन्दा पहिले नाम हुने व्यक्तिको ठेगानामा वा त्यस्तो शेयरहोल्डर वा संयुक् शेयरहोल्डरहरूले लिखत रूपमा दिइ राखेको ठेगानामा सोझै हुलाकबाट पठाउन सकिनेछ ।
७७. संयुक्त शेयरहोल्डरहरूको लाभांश वा अरू रुपैयाँको रसिदः  कुनै शेयरको संयुक्त होल्डरहरूमध्ये कुनै एकजनाले सो शेयर वापत बुझिलिएको लाभांश वा अरू रुपैयाँको रसिद गरी दिन सक्नेछ ।

७८. लाभांशको व्याज नपाउनेः  कसैले पनि कर्पोरेशनबाट लाभांशको व्याज पाउने छैन ।

७९. नामसारीले लाभांशको हकमा असर नपर्नेः  कुनै शेयरको नामसारी गरिएको कारणले सो नामसारी रजिष्टर नगरिएसम्म सो शेयर लाभांश पाउने हक नामसारी गरी दिने व्यक्तिबाट नामसारी गरी लिने व्यक्तिमा सरेको मानिने छैन ।

८०. दावी नगरेमा लाभांशः  कसैले लाभांश घोषित भएको मितिले १ वर्षसम्ममा दावी नगरेमा समितिले सो लाभांश उपर कसैको दावी नपरेसम्म कर्पोरेशनको हित हुने काममा लगाउन सक्नेछ । लाभांश घोषित भएको मितिले ६ वर्षसम्म कसैले दावी नगरेमा समितिले सो लाभांश कर्पोरेशनको हितको निमित्त जफत गर्न सक्नेछ ।