परिच्छेद–१३ मुनाफालाई पूँजीमा परिणत गर्ने

परिच्छेद–१३ मुनाफालाई पूँजीमा परिणत गर्ने

८१. मुनाफालाई पूँजीमा परिणत गर्नेः (१) कर्पोरेशनले समितिको सिफारिसमा साधारण सभाद्वारा देहाय बमोजिम निर्णय गर्न सक्नेछः–
(क) तत्काल कर्पोरेशनका रिजर्भ खातामा वा लाभ र हानिको खातामा चढाएको वा वितरणको निमित्त उपलब्ध भएको रकमको कुनै अंश पूँजीमा परिणत गर्न वाञ्छनीय भन्ने, र
(ख) खण्ड (क) मा लेखिए बमोजिमको रकम समान अनुपातका लाभांशमा वितरण गरिएमा सो पाउने भएका शेयरहोल्डरहरूमा उपनियम (२) मा लेखिएको तरिकामा वितरणको निमित्त खुला गरिदिनु भन्ने ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा लेखिएको रकम नगदमा भुक्तानी गरिने छैन ।

तर सम्बन्धित शेयरहोल्डरले लिई राखेको ऋणपत्रको तत्काल चुक्ती हुन बाँकी रहेको रकम चुक्ता गर्नमा लगाइनेछ ।
(३) कर्र्पोरेशनबाट पास भएको प्रस्तावलाई समितिले कार्यान्वित गर्नु पर्छ ।

८२. समितिले विनियोजन इत्यादि गर्नेः नियम ८१ मा लेखिए बमोजिम पास भएको प्रस्तावलाई समितिले समय समयमा देहाय बमोजिम गर्नु पर्छः–
(क) पूँजीमा परिणत गर्ने गरी निर्णय गरिएको लाभांश नबाँडिएको मुनाफाका रकमहरूलाई विनियोजन गर्ने र काममा लगाउने,
(ख) सामान्यतया त्यसलाई कार्यान्वित गर्न चाहिने सबै काम कार्यहरू गर्ने ।