परिच्छेद–११ रिजर्भ र अवमूल्यन कोष

परिच्छेद–११ रिजर्भ र अवमूल्यन कोष

७०. रिजर्भ कोषः समितिले समय समयमा लाभांश वितरणको सिफारिस गर्नुभन्दा अगावै कर्पोरेशनको कारोवार नियमित रूपले र कुशलतापूर्वक चलाउने, आकस्मिक खर्च चलाउने, ऋण र समितिको अरू दायित्वहरूको हिसाव जाँच गर्ने र समितिले कर्पोरेशनको हितको लागि आवश्यक देखेको अरू प्रयोजनहरूको निमित्त कर्पोरेशनको मुनाफामध्ये उपयुक्त
देखेजतीको अंश रिजर्भ कोषको निमित्त अलग छुट्याउन सक्नेछ । त्यसरी छुट्याइएको विभिन्न रकमहरूलाई समितिले शेयर बाहेक आफुले उचित देखेका अरू लगानीमा लगाउन, समय समयमा त्यस्तो लगानीलाई हेरेर गर्न, उपयोग गर्न र त्यसको सबै वा केही अङ्कलाई कर्पोरेशनलाई हित हुने अरू कामको लागि छुट्याउन सक्नेछ ।

७१. अवमुल्यन कोषः समितिले समय समयमा लाभांश वितरणको सिफारिस गर्नुभन्दा अगावै कर्पोरेशनको लगानीमा हुने अवमूल्यन पूर्ति गर्र्न आगो, वाढी आँधी तुफान, भुकम्प, दुर्घटना, हुलदंगा, चलन चल्ती समेतको कारणबाट कर्पोरेशनको कुनै भवन, वर्कप्लाण्ट, कलपूर्जा वा अरू सम्पत्ति नासिने वा नोक्सानी हुनेमा त्यसको बदलामा अर्को बनाउन त्यसको कुनै भाग मरमत वा हेरफेरर गर्न वा पूर्ति गर्न, राम्रो अवस्थामा राख्न वा त्यस्तो अचल सम्पत्ति बढाउनमा लगाउन सकिने गरी कर्पोरेरशनको मुनाफामध्ये आफूले उपयुक्त देखेजति अङ्क अवमूल्यन (डेप्रिसिएशन) कोषको निमित्त अलग छुटयाउन सक्नेछ । त्यस्तो छुटयाईएकोमा कोषमा रहेको जायज्यथालाई कर्पोरेशनको कारोवारमा लगाउने पूरा अधिकार समितिलाई हुनेछ र सो जायज्यथालाई कर्पोरेशनको अरू जायज्यथाबाट अलग छुट्याई राख्न समिति वाध्य हुने छैन ।

७२. रुपैयाँ लगानीः रिजर्भ कोष र अवमूल्यन (डेप्रिसिएशन) कोषको निमित्त छुट्याइएका सबै रुपैयाँ कर्पोरेशनको मुनाफा भनी राखिनेछ र ती कोषहरूबाट क्रमशः वास्तविक नोक्सानी वा अवमूल्यन (डेप्रिसिएशन) को निमित्त चाहिने व्यवस्था गरी सकेपछि लाभांश भुक्तान गर्नमा पनि लगाउन सक्नेछ । त्यस्तो रुपैयाँ र कर्पोेशनको प्रयोजनको निमित्त तत्काल तुरुन्तै चाहिने अरू सबै रुपैयाँलाई समितिले चाहेको लगानी वा धितो बन्धकमा लगाउन चालू पूँजी सरह
प्रयोग गर्न कुनै बैङ्कमा धितो राख्न सक्नेछ ।