परिच्छेद–१४ आर्थिक व्यवस्था

परिच्छेद–१४ आर्थिक व्यवस्था

८३. बजेटः सचिवले हरेक वर्ष वैशाखको पहिलो सातामा आय व्ययको अनुमानित विवरण समितिका समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।

८४. निकासाः स्वीकृत बजेटमा परेका प्रत्येक रकमबाट नियमानुसार खर्च गर्नको निमित्त एक कलममा बढीमा १० हजार रुपैयाँको निकासा सचिवले दिन सक्नेछ । सो भन्दा बढीको निकासा समितिले दिनेछ ।

८५. ठेक्का पट्टा वा योजना स्वीकृति सम्बन्धमाः कर्पोरेशनलाई चाहिने कामको निमित्त कुनै ठेक्का पट्टा गर्दा वा कुनै योजना स्वीकार गर्दा सचिवले बढीमा रु २,०००।– दुई हजारसम्मको ठेक्का वा योजना स्वीकृति गर्न सक्नेछ । सो भन्दा माथिको चाहिं समितिले गर्नेछ ।

८६. मालसामान खरीद बिक्रीः कर्पोरेशनले मालसामान किन्नु, बिक्री गर्नु परेमा प्रचलित घटाघट वा बढाबढको नियम अनुसार गर्नु पर्नेछ ।

८७. सवारीको उपयोगः कर्पोरेशनको मोटर गाडीहरू र त्यस्तै सवारीहरू कर्पोरेशनको काममा मात्र प्रयोग गरिनेछ र त्यसको लगबूक तोकिए बमोजिम राख्नु पर्छ ।

८८. समाचारपत्रको आदान प्रदानः (१) विदेशी वा स्वदेशी समाचार पत्रहरूसँग गोरखापत्रको आदान प्रदान गर्ने अधिकार कर्पोरेशनलाई मात्र हुनेछ ।
(२) कर्पोरेशनको समाचारपत्र विदेशी वा स्वदेशी कुनै पुस्तकालय वा स्कूल वा सार्वजनिक संस्थामा निःशुल्क पठाउ“दा वेश हुन्छ भन्ने लागेमा निः शुल्क दिन अथवा शुल्कको १० प्रतिशतसम्म छुट दिने अधिकार सचिवलाई हुनेछ ।