परिच्छेद– १७ लिखत र सूचनाहरू पठाउने

परिच्छेद– १७ लिखत र सूचनाहरू पठाउने

९७. शेयरहोल्डरहरू छेउ सूचना र लिखतहरू पठाउने तरिकाः (१) कर्पोरेशनले कुनै शेयरहोल्डर छेउ कुनै लिखत बुझाउनु पर्दा निजकै हातमा बुझाई दिन वा निजको रजिष्टर भएको ठेगानामा वा सो नभए कर्पोरेशनलाई दिई राखेको ठेगानामा हुलाकद्वारा पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै लिखत हुलाकद्वारा पठाउदा रीतपूर्वक नाम ठेगाना लेखी लाग्ने हुलाक महसुल तिरी टिकट टा“सी सो लिखत हुलाक अड्डामा छोडी दिएपछि पठाइएको मानीनेछ । शेयरहोल्डरले त्यस्तो लिखत हुलाकद्वारा रजिष्टर गरी पठाउनु पर्छ भनी त्यस्को निमित्त चाहिने प्रर्याप्त खर्चको रुपैयाँ कर्पोरेशनको कार्यालयमा जम्मा गरी राखेको भए निजको नाममा सोही बमोजिम गरी नपठाएमा निजलाई बुझाएको मानिने छैन । तर त्यस्तो लिखत सभाको सूचनाको सम्बन्धमा भए समितिबाट सो सूचनापत्र हुलाकमा छोडेको दश दिन बितेपछि बुझाइएको मानिनेछ ।

९८. संयुक्त शेयरहोल्डरहरूलाई सूचनाः कर्पोरेशनका कुनै शेयरका संयुक्त शेयर होल्डरहरूलाई कुनै लिखत बुझाउनु पर्दा सो संयुक्त शेयरहोल्डरहरू मध्ये जसको नाम कर्पोरेशनको रजिष्टरमा सबैभन्दा पहिले लेखिएको छ निजलाई सूचना पठाइदिए वा बुझाइदिए पर्याप्त हुनेछ ।

९९. हकवाला वा प्रतिनिधिलाई सूचना दिनेः कुनै शेयरहोल्डरको मृत्यु भई वा टाट उल्टी वा शेयरको हकवालालाई कुनै लिखत बुझाउनु पर्दा कर्पोरेशनले निजको नाम, दर्जा र हकवाला वा प्रतिनिधिको नाम, दर्जा लेखी वा हकवाला वा प्रतिनिधिले कुनै ठेगाना दिई राखेको भए सो ठेगानामा लेखी हुलाकद्वारा पठाउनेछ । सो नभए प्रमुख दैनिक पत्रिकामा त्यस्तो लिखत प्रकाशित गरिनेछ ।

१००. नामसारी गरी लिने व्यक्तिहरूः नामसारीद्वारा वा कानून बमोजिम कुनै शेयरको हक पाउने व्यक्ति सो शेयरको सम्बन्धमा दिइने प्रत्येक सूचनाप्रति जवाफदेही हुनेछ । निजको नाम र ठेगाना रजिष्टर किताबमा चढाएको छैन भने त्यस्तो सूचना शेयरको हक छोड्ने व्यक्ति लाई रीतपूर्वक दिईनेछ ।

१०१. शेयरहोल्डरको मृत्यु भए तापनि निजको नाममा पठाइएको सूचना मान्य हुनेः (१) कुनै शेयरहोल्डरको नाममा वा अरू व्यक्तिहरूसँग संयुक्त रूपमा रजिष्टर भई राखेको शेयरको सम्बन्धमा सो शेयरहोल्डरको रजिष्टर भएको ठेगानामा बुझाई दिएको वा हुलाकद्वारा पठाइएको लिखत वा सूचना तत्काल सो शेयरहोल्डरको मृत्यु भई त्यसको सूचना कर्पोरेशनले पाए वा नपाए तापनि निजको ठाउँमा अरू व्यक्तिको नाम शेयरहोल्डर वा संयुक्त शेयरहोल्डरको हैसियतमा रजिष्टर भै सकेकोमा बाहेक रीतपूर्वक पठाइएको मानिनेछ । त्यसरी पठाईएको सूचना वा लिखतलाई यो ऐनको प्रयोजनको निमित्त निजको हकवाला, निजको प्रतिनिधि र त्यस्तो शेयरसँग संयुक्त रूपमा सरोकार भएका व्यक्तिहरू सबैलाई पठाइएको मानिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजीम कर्पोरेशनले दिने सूचनामा सहिछाप पनि गरिनेछ ।

१०२. म्यानेजिङ्ग  डाईरेक्टरको अनुमति बिना शेयरहोल्डरहरू कर्पोरेशनको घर जग्गाभित्र प्रवेश गर्न नपाउनेः सञ्चालक बाहेक कुनै शेयरहोल्डरले वा कर्मचारीले तत्काल सो कर्पोरेशनको म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरको अनुमति बिना कपोरेशनको घर जग्गा भित्र प्रवेश गर्न वा त्यस्तो घर जग्गा वा सम्पत्तिहरूको निरीक्षण गर्न वा कर्पोरेशनको व्यापार, व्यापार रहस्य, गोप्य किसिमको कुनै कुरा वा कर्पोरेशनको व्यवसायको सञ्चालकसँग सम्बन्धित जुनसुकै कुरा सर्वसाधारण जनतामा प्रकट गर्न, कर्पोरेशनको हितको लागि वाञ्छनीय लागेका अरू कुराहरू बारेको कुनै विवरणको सूचना लिन वा खोजी गर्न पाउने छैन ।

१०३. जायज्यथाको विवरणः  कर्पोरेशनको विघटन भएमा त्यसबाट उपलब्ध रहेको जायज्यथा शेयरहोल्डरहरूलाई पूरा पूँजी फिर्ता दिन अपर्याप्त भएमा सबै शेयरहोल्डरहरूले सो विघटन प्रारम्भ भएको मितिमा निजहरूको नाउँमा रहेको शेयरहरू वापत भुक्तानी पाउनु पर्ने रकमको अनुमतिमा बराबर नोक्सानी व्यहोर्ने गरी त्यस्तो जायज्यथाको वितरण गरिनेछ ।

१०४. कर्पोरेशनको कोषबाट दायित्वहरूको पूर्तिः  कर्पोरेशनको सञ्चालक, म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर, कर्मचारी वा अडिटरको काममा लगाइएका कुनै व्यक्तिले त्यसरी संचालक, म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर, कर्मचारी वा अडिटर भई कर्पोरेशनको तर्फबाट कुनै देवानी वा फाैज्दारी मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्न वा यस ऐन अन्र्तगत परेको निवेदन पत्रको सम्बन्धमा अदालतबाट निजको
पक्षमा फैसला भएमा वा निजलाई फुर्सद दिएमा निजले व्यहोर्न परेको दायित्वहरू वापत कर्पोरेशनको कोषबाट पूर्ति गरिनेछ ।