परिच्छेद–१८ विविध

परिच्छेद–१८ विविध

१०५. कर्पोरेशनका कर्मचारीहरूको सेवा शर्तः कर्पोरेशनका कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदोन्नति सेवाका शर्तहरू, मेहनताना (तलब भत्ता) र अन्य सुविधाहरूको हकमा कर्पोरेशनले विनियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

१०६. कर्पोरेशनको व्यवस्थाः (१) समितिको आदेश र निर्देशनको अधीनमा रही कर्पोरेशनको दैनिक प्रशासन र व्यवस्था सम्बन्धी समस्त कामको उत्तरदायित्व समितिको सचिवको हैसियतले समेत म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरमा रहनेछ ।
(२) म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टरको सेवाको शर्त, मेहनताना र अन्य सुविधाहरू विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।