भवन नियमावली,२०६६

भवन नियमावली,२०६६

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति
२०६६।८।२५
भवन ऐन, २०५५ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः(१) यी नियमहरुको नाम “भवन नियमावली, २०६६” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषाःविषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले भवन ऐन,२०५५ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “गाउँ विकास समिति” भन्नाले भवन ऐन, २०५५ लागू भएको गाउँ विकास समिति
सम्झनु पर्छ ।

३. भवन निर्माण गर्नु अघि स्वीकृति लिनु पर्नेः (१) ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) मा उल्लिखित ‘क’ ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले नक्सा स्वीकृतिको लागि नगरपालिका समक्ष अनुसूची—१ बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त दिंदा डिजाइन समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) मा उल्लिखित ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवनको नक्सा र डिजाइन र ‘ग’वर्गको भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा सरकारी निकायले भवनको नक्सा तयार गरी स्वीकृतिको लागि अनुसूची—१ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित जिल्लाको शहरी विकास कार्यालयमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको दरखास्त उपर शहरी विकास कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यसरी जाँचबुझ गर्दा कुनै थप कागजात आवश्यक देखिएमा दरखास्तवालासँग त्यस्तो कागजात माग गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा दरखास्तवालाको व्यहोरा मनासिब देखिएमा शहरी विकास कार्यालयले भवन निर्माण गर्दा पालना गर्नु पर्ने शर्त तोकी दरखास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र भवनको नक्सा वा डिजाइन स्वीकृत गर्नु पर्नेछ ।

४. विशेषज्ञको योग्यताःनेपाल सरकारले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) बमोजिम समितिको सदस्य मनोनयन गर्दा देहायको योग्यता भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट गर्नेछ ः–
(क) आर्किटेक्चर वा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी ऐनको दफा ८ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमका भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको, वा (ख) आर्किटेक्चर वा सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी ऐनको दफा ८ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिमको भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेको ।

५. भवन संहिताको प्रतिलिपि दस्तुरःभवन संहिताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले अनुसुची–२ बमोजिमको दस्तुर बुझाई शहरी विकास कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

६. अनुसुचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्न सक्नेःनेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना-प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफर तथा थपघट गर्न सक्नेछ ।