अनुसूची २ भवन संहिताको प्रतिलिपि दस्तुर

अनुसूची २ भवन संहिताको प्रतिलिपि दस्तुर

(नियम ५ सँग सम्बन्धित)
भवन संहिताको प्रतिलिपि दस्तुर

१. भवन संहिता हार्डकपी प्रतिसेट सातसय रुपियाँ ।
२. भवन संहिता डिजिटल कपी प्रति सि.डी.एकसय पचास रुपियाँ ।