वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली,२०६८

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण नियमावली,२०६८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                                   २०६९।१।११

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।